HomeRechtsgeleerde adviezen in zake het kerkelijk conflictPagina 52

JPEG (Deze pagina), 796.75 KB

TIFF (Deze pagina), 7.14 MB

PDF (Volledig document), 41.67 MB

50
27 Regl. op de Examens en art. 38 Reg]. op het Godsdienston­
derwijs niet van zelf de bepaling van art. 3 Regl. O. en T. heeft
doen vervallen 1). Veel zal hier, zoolang art. 3 O. en T. onver-
anderd geldt, afhangen van de opvatting der Collegies, die regt
te spreken hebben; en wie kan daaromtrent in de toekomst iets
voor-spellen? » ·
DERTIENDE VRAAG.
E Kan hel fell, als lzerheraazlslizl wer eene in zlal Cvllegie in anmraag
gebrachte reglevnenzr-wäziging le hebben geslemzl, aanlez`a'z'ng genen lol
enlzelling van preelihanlen, anzlerlingen en cliahenen uil hnnne herhelähe
betrekkingen, z00 hel beschbnwzl warzll niet op zich zelf, maar in ver-
band wel 71er01za’erslela'e plannen, waarzlan zie vernblgzlen 'Z1(:`7‘7ll06’lZ77007'(l7L’7Z '
zwanger le hebben gegaan, rlech waaraan geene nilwering is gegeven?
2 Veel zal hier afhangen van de, natuur van die plannen en van
de mate van bewijskracht, dietoegekend wordt aan de gronden, li
waarop het bestaan van zulke plannen wordt aangenomen. . ·
In den vorm, waarin de vraag gesteld is, kan natuurlijk het
antwoord niet anders luiden dan on tke n ne nd. Het is evenwel
de vraag of het Class. Bestuur toegeven zou, dat op deze wijze
aan de kracht van zijne argumentatie het volle regt wedervaart.
Wat. hiervan intusschen ook zij, wordt het volgende in over-
wegingjgegeven. Of die verdere onderstelde plannen zijn misdadig,
of. zij zijn het niet. In ’t laatste- geval kan natuurlijk het nemen ’
van de gewraakte besluiten niet misdadjg wordenals voorbereiding
tot het plegen van daden, die niet misdadig zijn, en het is dus
in ’t geheel niet. misdadig, als het niet misdadig is ei n se;
zijn .,daarentegen die _plannen wel ,misdadig,_en ligt de boosheid
van _..,de _.besluiten hierin, dat ze den weg moesten banen voor de
Al laat 11lCll_C€ll­V)lltVl`L1`lg€l' niet meer belooven dat hij de kas niet zal
bestelen, dan volgt daaruit nog niet, dan men hem niet vervolgen kan,als hij werkelijk
de kas bestolen, heeft. Het sterksprekend voorbeeld wordt natuurlijk gebezigd ¥
geheel sans cemjbaraison. " i ‘

ll