HomeRechtsgeleerde adviezen in zake het kerkelijk conflictPagina 50

JPEG (Deze pagina), 842.99 KB

TIFF (Deze pagina), 6.78 MB

PDF (Volledig document), 41.67 MB

48 ;
dat de gelegenheid tot diergelijke schampere vragen niet in den
eersten oorsprong is afgesneden kunnen worden. ï
Kan het 0 v e r w e g e n van de voorstellen niet als misdrijf
beschouwd worden, evenmin kan het stemmen er vóór als zoodanig T
worden gequalificeerd. Indien, zoo als bij Vraag tie n is betoogd, ‘
de aangenomen wijzigingen niets bij de Synodale reglementen ver- ;
bodens bevatten, dan spreekt dit van zelf. Aangenomen echter dat lj
zij inderdaad met die reglementen in strijd waren, dan is toch, _
volgens de eigen bekentenis van en in de Synode 1), de geheele
zaak van ’t beheer zóó vol onzekerheden en voor zoo verschillende
opvatting vatbaar, dat bij een afwijkend inzigt het boos opzet niet W
kan of mag aangenomen worden, ’t welk tot het bestaan van N
een misdrijf ten deze zeker een eerste vereischte zou zijn; en
zulks te minder, omdat de Kerkeraad niet eenmaal met het afwij­ .
kend oordeel van ’t Class. Bestuur in kennis gesteld was.
Toen dus Dr. Berlage bij zijn tweede, in vereeniging met zijn
ambtgenoot Ds. Ternooy Apèl ingezonden schrijven 2), aan ’t Class.
Best. mededeelde, dat zij zich onder protest hadden verwijderd,
toen de geïncrimineerde besluiten werkelijk stonden genomen te
worden, toen wees art. 68 Regl. O. en T. aan dat Bestuur den
weg aan. Hier immers bestond een geschil in een Kerkeraad; -
de één oordeelde onwettig wat den anderen volmaakt geoorloofd
voorkwam. Hierover had het Class. Best. in eersten aanleg en ’t
Prov. Kerkbestuur in hooger beroep te beslissen; terwijl de zaak i
dan nog langs den weg van cassatie voor het hoogste Kerkelijk
Collegie kon worden gebragt. Op die wijze had het zoo gerucht- Q
makende tuchtgeding voorshands kunnen vermeden, en veel ergernis
en verdeeldheid in de gemeente kunnen voorkomen worden. De .
ingewikkelde en moeilijke regtsvragen, waaraan deze zaak zoo rijk
is, hadden dan, buiten den storenden invloed van wederzijdsche
’ persoonlijke grieven, op de bedaarde en gezette wijze overwogen, i
en van alle zijden bezien kunnen worden, die de ernst en de wijde ‘
I) Zie de plaatsen, bij vraag z even aangehaald. ‘
2) Mem. v. Cons. p. 96.