HomeRechtsgeleerde adviezen in zake het kerkelijk conflictPagina 5

JPEG (Deze pagina), 726.18 KB

TIFF (Deze pagina), 6.95 MB

PDF (Volledig document), 41.67 MB

I
i
De bij provisie geschorste Kerkeraadsleden te Amsterdam, diep
g de ernstige verantwoordelijkheid gevoelende, die op hen rustte bij
de keuze van de door hen te volgen gedragslijn, hebben geoor-
G deeld, dat ten deze onderscheiden moest worden tusschen wat eens-
' F deels als recht gold in de Goddelijke vierschaar, naar uitspraak
‘ van het Woord des Heeren, en hetgeen andersdeels voor recht
diende gehouden te worden op grond van de door menschen ge-
maakte bepalingen.
Voor wat nu het eerste punt aangaat, waren zij overtuigd, voor
God den Heere recht te staan en door de kerkelijke Besturen
uitsluitend ter oorzake van hunne gehoorzaamheid aan het Woord
des Heeren te worden vervolgd.
Desniettemin had het echter kunnen zijn, dat zij zich wat het
I door menschen vastgestelde recht aanging, hadden vergist en alzoo
in rechtsdwaling verkeerden. p
Dit zou in hun gehoudenheid tot gehoorzaamheid aan Gods
Woord wel geene verandering hebben gebracht, maar toch hebben
- kunnen leiden tot wijziging van gedragslijn.
, En het is daarom, dat zij, teneinde voor de kerken dezes lands
li en met name voor de kerk van Amsterdam, waarin zij door Ko-
ning jezus als Opzieners en Armverzorgers zijn aangesteld, ook
met het oog op de toekomst, verantwoord te zijn, te rade zijn
· geworden, om over de vragen van menschelijk recht die
zich in hun geding voordeden, het oordeel van algemeen als
onafhankelijk en kundig erkende rechtsgeleerden in te roepen.
Wel hadden ze ook adviezen van advocaten kunnen inwinnen,
F maar overmits advocaten uit den aard der zaak in eene andere
betrekking tot den vrager om advies staan, scheen dit in hun
geding minder wenschelijk.
..« Y . .