HomeRechtsgeleerde adviezen in zake het kerkelijk conflictPagina 49

JPEG (Deze pagina), 824.67 KB

TIFF (Deze pagina), 6.97 MB

PDF (Volledig document), 41.67 MB

.:._ Q
. 47
p baren strijd achtte met de Kerkelijke wetgeving, maar zelfs de
Roomsch­Katholieke Kerk kent aan de uitspraken van den Paus
C slechts dan onfeilbaarheid toe, wanneer hij, zich wendende tot alle
geloovigen, eene uitspraak doet betreffende het geloof of de zeden I);
en moesten nu leden van eene Kerk, die buiten de Heilige Schrift
géén onfeilbaar gezag erkent, zich aan de uitspraak van Dr. Berlage
blindelingsonderwerpen, die zich in de kerkeraadskamer toch zeker
niet wendde tot alle geloovigen, en sprak over een zaak, die
met geloof of zeden al heel weinig heeft uit te staan? Dr.
Berlage zelf heeft niet alzoo gedacht, en verklaard dat hij ,,met
,,de stappen, die hij zich voorbehield, zou wachten tot dat de
,,Commissie (van advies) haar rapport zou hebben uitgebragt."
Onder die ,,voorbehouden" stappen behoorde niet het ondershands
kennis geven aan ’t Class. Bestuur van ’t geen er gaande was, met
mededeeling van den woordelijken inhoud van ’t artikel 4I, waar-
tegen hij het meeste bezwaar had 2). Het Class. Bestuur was derhalve
gewaarschuwd, en in de gelegenheid gesteld om op zijne beurt den
Kerkeraad te waarschuwen tegen het plegen van het ergerlijk mis-
ib drijf, waaraan het zich, naar ’t oordeel van dat Bestuur, ging schul-
dig maken; en aldus te kennen te geven dat het zich met het
gevoelen van Dr. Berlage vereenigde. Waar het een misdrijf gold,
zóó ergerlijk dat er provisioneele schorsing op volgen moest, zou
men dit zeker hebben verwacht; en ’t is dubbel te betreuren dat
aan ’t Class. Bestuur de gelegenheid hiertoe schijnt ontbroken te
hebben, omdat spotters daaruit aanleiding nemen om te vragen, of
de Eerwaarde Heeren van ’t Class. Bestuur er de broederen ­- zoo-
als zij het in hun ligtzinnigetaal uitdrukken, - dan wilden in
laten loopen; en of zij zoodoende zelve wel gehandeld hebben
volgens het liefdevol voorschrift van Art. 4 Regl. K. O. en T.?
In ’t belang der Kerk, die in deze alles in twijfel trekkende tijden
tóch reeds aan zoovele aanvallen bloot staat, is het te bejammeren
1) Conc. Vatic. Constjdogmat. prima de Ecclesia Christi, Cap IV,
. in fine.
2) Zie zijne missive Mem. v. Cons. p. 94. De datum ontbreekt, maar de·brief is vóór
14 Dec. geschreven; blijkens de voorlaatste alinea.