HomeRechtsgeleerde adviezen in zake het kerkelijk conflictPagina 47

JPEG (Deze pagina), 833.99 KB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 41.67 MB

·­«;.j . M ,,_ _ __, __ M __ _ A______ _ .,__,._.__ T`"”T__
Fl
N
4 45
dan wederom vervolgen en wederom afzetten, en nog ééns ver-
volgen en nog ééns afzetten, totdat de geheele reeks van weer-
barstige Amsterdammers is uitgeput.
A; Op deze gronden komt het mij vóór, dat de Heeren, wat ze
E ook in de zaak der attesten mogen of niet mogen hebben misdre-
A ven, of willen misdrijven, onmogelijk kunnen getuchtigd worden
voor ’t vaststellen van deze artikelen, die met de attesten niets te
maken hebben, en dat het Class. Bestuur, in zijne meening dat
i materieele afscheiding op stoffelijk gebied een kerkelijk misdrijf
. wezen zou, ook hier, zoo als op meer plaatsen van dit zonderling
1 proces, onbewust staat onder den invloed van Roomscl1­Katholieke
kerkbegrippen. Die begrippen nu mogen waar of verkeerd wezen,
1 p r o t e s t an t s ch zijn ze stellig nie t; integendeel: ze zijn zoo
lijnregt anti­protestantsch als het maar kan.
Een geheel andere vraag is natuurlijk die van openbaar en van
burgerlijk regt: w i e, als ’t ooit tot een scheiding kwam, regt zou
. hebben op de tractementen, kerken en kerkegoederen; terwijl er
E J ook in ’t oneindige gedisputeerd kan worden over de vraag, op
pi welke wijze eene gemeente wettelijk besluiten kan zich uit het
f kerkverband los te maken. Al deze vragen liggen echter geheel
{ ‘ buiten dit geding; daarover wordt mijne meening niet gevraagd,
, en heb ik ook niet de geringste aanleiding er eene uit te spreken.
Kwam ik daar ooit toe, ik zou‘het toch doen met veel meer aar-
zeling en d i f f i de n tie dan over den loop van deze tuchtzaak,
waarvan omtrent geen enkel punt mij voor tweeledige beschouwing
vatbaar schijnt, en die op dat gebied een cu ri o siteit is, zoo I
. als er hier te lande geene is voorgekomen sedert Mr. S. P. Lu)-
MAN den 5 Dec. 183,9 1) de allereerste beginselen van strafregt en
strafvordering weder had op te halen ter teregtzitting van de regt­
bank te Hoorn, in eene zaak waar zij, evenals hier, te midden
van een zwerm godsdienstige twistvragen en hartstogten onder
J, water en zoek geraakt waren.
Ik spreek mijne meening dienaangaande zeer onbewimpeld uit,
I) Verdediging van den Veleerwaz1r<len Ileer Theodorus
Kuiper, R. C. pastoor te Medemblik. Amsterdam, bij A. Zweesaart. 1839.