HomeRechtsgeleerde adviezen in zake het kerkelijk conflictPagina 46

JPEG (Deze pagina), 858.35 KB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 41.67 MB

7 , Aa:. j ici
1 _
i 44 ‘
daarin ook natuurlijk het uittreden uit hare gemeenschap een
· kerkelijk vergrijp. `
Geheel anders is de Hervormde opvatting van de algemeene `
onzigtbare Kerk, zijnde de gemeenschap der geloovigen, aan tijd j
noch plaats gebonden (Belgica XXVII), militan s in terris
et in coelo trium phans, waarvan de zigtbare particuliere 4
kerken slechts onderdeelen zijn (Confess. Helvetica prima cap. (
XVII: ,,lV[ilitans in terris ecclesia semper plurimas habuit particulares
l ecclesias;" cf. Scotica C. XVI), en ’t is enkel van deze onzigt­ i
Q _ bare Kerk dat_ het ,,niemant toestaet, hem daervan te scheiden”,
R (Belgica XXIX). De bloote afscheiding uit de stoffelijke uitwen­ V, l
dige banden eener zigtbare kerkvereeniging kan te b etre u r en
wezen, maar uit een protestantsch oogpunt nooit straf- .
baar zijn. Zij is ’t zeker niet volgens de Belij denis des K
~ Geloofs, die naar ’t oordeel van ’t Class._Bestuur, heden nog
geldend regt is; en in al de Synodale Reglementen te zamen is
’t mij ook niet gelukt een enkel artikel op te sporen, waarbij
het strafbaar zou zijn gesteld. ,,Verstoring van orde en rust" i "
is het zeker niet`; integendeel, die zullen in enkele gevallen zelfs I
veel beter bewaard worden als sommige broeders er uittrekken 5
dan wanneer zij er in blijven. Weigering om, in het kerk- ",
genootschap blijvende, de bekende attesten af te gevenë
ja, men kan zich voorstellen dat dat als kerkelijk vergrijp worde A
gequaliüceerd; maar daarover zijn de tachtig Heeren niet aange-
klaagd; - daarover loopt dit geding niet. Als ’t Class. Bestuur
zich daarover bezwaard acht, dan moet het de Heeren te d i er
zake vervolgen; en zulks te meer omdat, zooals bij vraag twee
is aangetoond, dat Bestuur zelve nooit wettig in Amsterdam kan
komen doen wat des Kerkeraads is. Hecht het dus aan die at-
testen gewigt, dan is het eenige remedie, zoolang althans het Alg.
Regl. art. 18 niet is veranderd, dat de weigerachtige kerkeraads-
leden te dier zake vervolgd, en te dier zake van hun ambt
ontzet, en door gehoorzamer opvolgers vervangen worden; en mogt "`
dit laatste blijken niet het geval te zijn, dan blijft er, zoolang de
tegenwoordige kerkelijke reglementen gelden, niets anders over