HomeRechtsgeleerde adviezen in zake het kerkelijk conflictPagina 45

JPEG (Deze pagina), 798.78 KB

TIFF (Deze pagina), 7.02 MB

PDF (Volledig document), 41.67 MB

’ 43
schikking, van een modu s vivendi, of hoe men het noemen
wil, waarmee de Hoogere Besturen zich hadden vereenigd. Had-
‘ den nu deze er zich mede vereenigd, dan zouden zij toch kwa-
- lijk kunnen beweeren dat zoo iets een kerkelijk misdrijf is; -- en
als ’t geen misdrijf is, hoe zou dan het vaststellen van bepalin-
gen, waardoor die schikking was voorbereid, wel een misdrijf
kunnen wezen?
Blijft dus de eenige andere mogelijke onderstelling: afscheiding
( tegen den wil van de Hoogere Besturen; is dat een kerkelijk
vergrijp?
· i Volgens ’t I<oomsch­Katholieke kerkregt ongetwijfeld; alle
,,schismatici" en zij ,,qui a Romani Pontificis pro tempore
existentis obedientia pertinaciter se subtrahunt, vel recedunt", zijn
van regtswege vervallen in de nexcommunicatio latae sententiae,
speciali modo Romano Pontifici reservata" volgens n°. 3 der laat-
ste herziening van de z. g. bul in coena d o mini (Constit.
Apostolicae sedis moderationi, I2 Oct. 1869). Dit
stemt geheel overeen met het Roomsch·Katholiek begrip van de _
l Kerk, als uitsluitend eene zigtbare gemeenschap, waarvan
het inwendige geloofsrijk, - het verkeeren in een toestand van
genade -­ het u it w erksel is. ,,Ex quo patet," zegt D evo-
ï tus in zijn beroemde Institutiones, proleg. cap. I §3.
l ,,Ecclesiam societatem esse i n a e q u al e m, in qua scilicet alii sunt
B ,,qui regunt atque imperant, alii qui reguntur et parent; esseque
j ,,praeterea v i sib i l e m, quoniam animo et corpore constant homi-
i ,,nes, quibus ea conflata est. Et certe non falsa solum sed etiam
,,absurda est protestantium sententia, qui sibi invisibilem
,,coniingunt Ecclesiarn, etc."; - en in de noot 3) ,,Confer Mel-
,,chiorem Canum, de loc. Theol., lib. IV cap. 1 et ult., a quo in
,,primis solide et luculenter refutantur deliramenta eorum, qui in-
,,visibilem Ecclesiam üngunt/’ 1) Daar nu, buiten die zigtbare
kerk in de R. K. opvatting de Goddelijke genade ontbreekt, is
1) Volgens Cardinaal WViseman, Recolliections of the last four popes,
p, 229, zijn de noten in Devotus hoofdzakelijk het werk van Msgr. Castiglioni, die
later als Pius VIII Paus geweest is.