HomeRechtsgeleerde adviezen in zake het kerkelijk conflictPagina 44

JPEG (Deze pagina), 857.29 KB

TIFF (Deze pagina), 7.02 MB

PDF (Volledig document), 41.67 MB

E ï
1
42
` een Prov. Kerkbestuur, dat zijne leer in openbaren strijd acht met den
·­ geest en de hoofdzaak dier Belijdenis. Wat nu evenwel onder die
' rubriek ook moge gebragt kunnen worden, de gehoorzaamheid aan een ‘
Synodaal kerkverband zeker niet; de artt. 30-32 der geloofsbe­ _
lijdenis bewaren daarover het diepste stilzwijgen, even als art. 85
I van den Heidelbergschen Catechismus, als men dien, als een der $
formulieren van eenigheid, eens onder het begrip van Geloofs-
1 belijdenis in den zin van art. 3 Regi. O.­ en T. mogt willen
brengen. Daaronder laten zich evenwel in geen geval de formu- (
2 lieren van bevestiging of oude kerkenordeningen rangschikken,
terwijl het ook moeilijk in te zien valt, welk gezag die zouden . j
l kunnen hebben voor het betoog, dat er verzet is gepleegd tegen
eene organisatie, die eerst in 1816 in ’t leven getreden is.
pj Het Class. Bestuur heeft verder tegen deze artt. de algemeene
bedenking, dat zij strekken moeten om eene eventueele scheuring
in de gen1eente of afscheiding uit het Synodaal kerkgenootschap-
pelijk verband voor te bereiden, of althans te vergemakkelijkenn
E Door scheuring kan natuurlijk alleen eene uitwendige scheu-
I ring op stoffelijk gebied worden verstaan, daar scheuring in de i
leer niet alleen in Amsterdam, maar het geheele kerkgenootschap
i ·dóór, sinds jaar en dag alom bestaat 1). De vraag nu geheel en
al daargelaten, of het verkondigen van eene afwijkende leer alsnog i
kerkelijk al of niet strafbaar is, kan dus zeker niet worden be- i
,_ weerd, dat deze artt. zoodanige scheuring kunnen bevorderen of i
voorbereiden. -- De materieele scheiding van de gemeentein twee i
i deelen kan beschouwd worden als een onderdeel van ’t algemeen i
begrip: treden uit het Synodaal kerkverband; daar- ’t niet denk-
ii baar is dat er in dezelfde plaats twee gemeenten zouden zijn,
ii beide op volmaakt gelijke wijze onder de Hoogere Besturen res-
sorteerende 2). Kwam het intusschen ongedachter wijze
l hiertoe, dan zou het natuurlijk moeten zijn ten. gevolge van een
i ‘ W 1) In den ouden tijd zou men van scheuring in de leer altijd gesproken hebben is
als ketterij.
2) Voor de divisio prop ior, waarvan Gijsb. Voet spreekt in zijne Polit,. Ec-
' . cles. Pars III, p. 588, is in onze kerkelijke omstandigheden geene plaats.