HomeRechtsgeleerde adviezen in zake het kerkelijk conflictPagina 42

JPEG (Deze pagina), 862.56 KB

TIFF (Deze pagina), 6.95 MB

PDF (Volledig document), 41.67 MB

gr ‘ .

à
. 40 .
van wettelijke voorziening, verandering te krijgen. Het is haar
=­ nooit gel.ukt, en totdat het gelukt moet zij zich dus wel verge-
noegen met aan de ondergeschikte Kerkelijke Besturen te zeggen:
,,Regt van inmenging hebt gij wel niet, maar ziet toch te weten
" ,,te komen zooveel gij kunt; laat het lager bestuur het dan verder W
,,zeggen aan een hooger bestuur, zóó komt het eindelijk bij de
,,Synode te- regt, en die kan dan doleeren dáár waar het effect
,,s0rteeren kan, als plaatselijke vertoogen niet geholpen hebben.” .
Méér staat er in artt. 21, 42, 60 en 51, 60 Alg. Regl. niet te
lezen; terwijl de artt. 70, 50 en 65, 20, zooals de Synode zelve
li erkent, nog geheel in de lucht hangen. ‘
- Hoe kan nu een verandering van art. 1 van dit Amsterdamsch .
l‘ Reglement aan dezen toestand iets afnemen of toedoen? ’t Is even
raadselachtig als de bevoegdheid, die het Class. Bestuur wil ont-
; leenen aan art. 2I Alg. Regl. Op grond van dat art., of .
vol gen s dat art., zooals het Class. Best. het noemt, kan dat
1 Bestuur nooit iets doen. Als het iets doet, dan doet het dat op
I grond van art. 42, 60. Het geeft acht zooveel het kan. En hoe
H kan het hiertoe in staat worden gesteld? Deels door eigen onder- C
zoek, zoover het kans ziet officieus iets te weten te komen, deels si
H door de mededeelingen, die het ingevolge art. 21 van de Kerke- _ l
raden kan ontvangen. Maar hoe kan nu de Kerkeraad van Am·
E sterdam ooit in de gelegenheid komen om zich op diewijze tot
het Class. Bestuur te wenden? Van al de andere Kerkeraden
begrijpt men het, want die hebben over ’t beheer niet veel te
zeggen, en van di e ziet men dan ook in, dat, als zij zelve aan N
` de verkeerdheden niets doen kunnen, zij zich dan wenden tot
5: Hoogere Besturen, met de vraag, of die·soms kans zien er iets
j` aan te doen. Maar dat ware van den Amsterdamschen Kerkeraad
bespottelijk; - als hij verkeerdheden ontdekt, kan en moet hij'
ll die zelf doen redresseeren; - en als het Reglement daartoe on-
toereikend blijkt, beslissen de stemgeregtigden in laatste instantie.
Het eenige denkbare geval zou dus wezen, dat er eens dingen ii
j gebeurden, die de Kerkeraad niet, en ’t Class. Bestuur wel ver-
l keerd vond. Maar hoe kan, krachtens art. 21, eenige Kerkeraad,