HomeRechtsgeleerde adviezen in zake het kerkelijk conflictPagina 41

JPEG (Deze pagina), 839.84 KB

TIFF (Deze pagina), 6.99 MB

PDF (Volledig document), 41.67 MB

l
39
collegieuitdrukkelijk tot twee soorten van zaken: 1°. die van den
algemeenen, en 2°. die van den bijzonderen Kerkeraad. Wat dat
voor zaken zijn, leert art. 20; en daaronder komt het beheer van
kerkegoederen zeer zeker niet vóór. De bijvoeging van 1859 was
,_._ enkel een ondoordacht vertoon van averegtsche belezenheid, dat
op niets sloeg, en is nu te regt weggelaten.
B. Art. 35 al. 4. De grief van ’t Class. Bestuur tegen ’t
woord regtens is al zeer weinig gegrond. Als de questie vóór
de wijziging niet bij den wereldlijken regter komen kon, dan kan
.ze het nu óók niet; kon ze het daarentegen wel, dan zal, ook na
Lp de wijziging, die regter vragen: ,,wat is verschuldigd volgens de
kerkelijke reglementen"?
0. Art. 3 5 al. 2. De hier bedoelde quota is eene bij-
drage door ,,de gemeente" jaarlijks aan den quaestor der Classe
· over te maken (Regi. Kosten v. B. a. 6); dit moet geschieden
door den Kerkeraad, omdat die, in de z aken die onder ’t
Alg. Regl. vallen, krachtens dat Regl. de gemeente vertegen-
_ woordigt (art. IQ al. 4). Het Collegie van kerkmeesters vertegen-
. woordigt de Gemeente tegenover de Synodale Besturen niet, en
L heeft zich stellig niet, zonder uitdrukkelijke bijzondere of algemeene
i magtiging, met die Besturen in contact te stellen. Dat het mitsdien
niet op eigen gezag telken jare de Classikale quota opzendt,
is volmaakt in den regel. De Kerkeraad is geheel vrij hieromtrent
te bepalen in den eenen of in den anderen zin.
D. Art. 8. Het bezwaar gelegen in de bedoeling, om onder
J zekere omstandigheden, die toen niet bestonden, iets te doen, be-
wijst hoogstens dat er van ’t artikel misbruik zou kunnen gemaakt
worden, maar niet dat het strijdt met het Alg. Regl. Tegen welk
artikel van dat of eenig ander kerkelijk Regl. zou het dan eigentlijk .
strijden P Ik weet het niet, en ’t Class. Bestuur waarschijnlijk evenmin.
E. A r t. 1. De verwijzing in de Class. Memorie naar art. 21 Alg.
Regl. is zonderling. Te regt of te onregt hebben de Synodale col-
legiën niets te maken met en zelfs geen regt van toezigt op het
beheer. Herhaaldelijk heeft de Synode, met zeer loffelijken ijver, bij de
Regeering aangeklopt om hierin, langs den eenig mogelijken weg