HomeRechtsgeleerde adviezen in zake het kerkelijk conflictPagina 40

JPEG (Deze pagina), 802.07 KB

TIFF (Deze pagina), 6.99 MB

PDF (Volledig document), 41.67 MB

1
l
38
Alsnu tot de bijzondere aanmerkingen van het Class. Best.
overgaande, moet ik ­mijne toevlugt nemen tot zekere ,,Men1orie
van noodige inlichtingen” door ’t Class. Best. s. d. 1 Febr. opge-
maakt en 18 Febr. in ’t licht gegeven; daar men noch in ’t besluit
tot provisionneele schorsing, noch in de brieven van IQ jan. en ·_
26 jan., ) waarbij de zaak resp. bij het Prov. Kerkbestuur en bij de
Synode aanhangig gemaakt is, de geringste aanwijzing kan vinden
’t zij van bepalingen waartegen bezwaar bestaat, ’t zij van den
a a r d der overtreding, die in ’t vaststellen van die bepalingen ge-
j legen zou zijn. Het besluit van ’t Prov. Kerkbestuur d.d. 16 Febr. 2)
Q tot vernietiging van ’t Beheersregl. van 1875 blijft hier natuurlijk
geheel buiten beschouwing, daar het met de tuchtzaak niets te
maken heeft. ` i
De wijziging van artt. 5, 10, 16 en 23 worden niet geïncrimi­
neerd, die laat ik dus dáár. A .
A. Bezwaar tegen art. 29. H
Het overeenkomstige art. in ’t Regl. van 1810 omschreef de
zaak zeer juist; de qualiteit van den Kerkeraad om de gemeente a
van haar geestelijke zijde te representeeren, die hij in 1810 vol- ,
gens de kerkelijke reglementen bezat, wordt op hem L
overgebragt, of in hem uitgebreid, tot representatie ook van de ,
civielregtelij ke zijde van de gemeente, als eigenaresse van
de pas verkregen goederen.
Zonder veel na te denken, en misschien wel bij geheel inval­·
lende gedachte om het wat mooijer te maken, zette men in 1859
de woorden er bij, die nu weer weggelaten zijn: ,,in overeenstemming J
,,met Art. IQ al. 4 van het Algemeen Reglement voor de Her-
¢ ,,vormde Kerk in het koninkrijk der Nederlanden? Wat men
precies bedoelde is niet duidelijk: - slaat ,,in overeenstemming
met enz." op ,,gedraagt zich”, op ,,beginsel", of op ,,vertegen­
woordigende"? Het aangehaalde art. IQ al. 4 beperkt bovendien
j de werkzaamheden en competentie van den Kerkeraad als kerkelijk
E 1) Mem. v. Cons. p. 113, 114.
2) Mem. v. Cons. p. 116.