HomeRechtsgeleerde adviezen in zake het kerkelijk conflictPagina 39

JPEG (Deze pagina), 760.41 KB

TIFF (Deze pagina), 6.95 MB

PDF (Volledig document), 41.67 MB

37
TIENDE VRAAG.
I Bwalfezz de z0äzzQgz'vzgm, by beslzzil van I4 Dc;. daar dm Kerkeraad
ë in he! öeáccrszxggrlczzzezzi gebracáz', bepalzbzgerz, die hc! wlgczzs ria Syna-
dale reg/ezzzeulerz dan Keïkaraad zzerbarlm war fc mc:/ceïz?
In zijn briefvan I5 Dec. 1) zegt het Class. Best., dat de Kerkeraad
zeer zeker volstrekt onafhankelijk is van eenig ander Kerkelijk
Bestuur ,,ten opzigte der wijze van bestuur" van de kerkegoede-
‘ ren, -- en dat dan ook ,,het Class. Best. daaromtrent niets te
I zeggen heeft.”
Q Dit is een zeer juist en waar gezegde, welks beteekenis intus-
schen door de verdere uitingen van ’t Class. Best. wel wat ver-
zwakt wordt. Reeds dadelijk toch laat het er op volgen ,,dat de
,,leden van den Kerkeraad evenwel ten allen tijde en in elke zaak
,,zedelijk verantwoordelijk zijn voor de besluiten die zij nemen, en
W ,,mitsdien censurabel voor het bevoegde Kerkelijk Bestuur." Deze
` pretensie van een Kerkelijk bestuur om, in zaken waarover het
niets te zeggen heeft, de lieden op zedelijke gronden te be-
l moeijelijken, is hoegenaamd niet nieuw. Ze werd, in een zeer ge-
A ruchtmakend geschil, reeds in 1204 uitgesproken door Paus
Innocentius III, in de bekende decretale N ovit (Cap. 13 X de
judiciis): ,,Non intendimus judicare de feudo, cujus ad ipsum
_ ,,(regem) spectat judicium, sed decernere de peccato, cujus ad nos
’ ,,perti_net sine dubitatione censura," en ’t is op den grondslag van
-deze theorie dat men (b. v. de cardinaal Bellarminus) het heele
gebouw der z. g. i n d i r e rc t e suprematie van den Paus heeft opge-
I trokken. - Dit is, uit het standpunt van de Roomseh­Katholieke
Kerk redeneerende, alles misschien zeer waar en gegrond; daar-
j over heb ik hier niet te spreken; maar is het een denkbeeld,
dat zich in onze dagen aan de leden van een I-Iervormd kerkge-
l~ nootschap bijzonder aanbevelen zal? Ik meen het te moeten be-
twijfelen.
l 1) Kort verhaal blz. 4.
l