HomeRechtsgeleerde adviezen in zake het kerkelijk conflictPagina 35

JPEG (Deze pagina), 752.12 KB

TIFF (Deze pagina), 6.82 MB

PDF (Volledig document), 41.67 MB

Q _
_ ss
h voor zoover ze daartoe in staat zijn; - en tot de zaken die het
Classik. of ’t Prov. Bestuur in staat zullen stellen om over de
administratie der kerkegoederen te oordeelen, zal zeker ook behooren
Ii de wijze, waarop het beheer van die goederen in eenige gemeente
geregeld is. Gaat nu dat beheer, in handen van notabelen en
4 kerkvoogden, geheel buiten den Kerkeraad om, dan ix. het wel
Z niet waarschijnlijk maar toch denkbaar, dat de Kerkeraad van ’t _
` plaatselijk beheersreglement niets weet en niets te weten kan komen,
g en dus aan ’t Classikaal Bestuur antwoorden moet: ,,met den
» ,,besten wil ter wereld kan ik u het plaatselijk beheersreglement
,,niet zenden, want ik heb het zelf niet, en zie geen kans om het
,,te krijgen." Hiermee zou die Kerkeraad dan ook volkomen ge-
? dekt zijn, want waar niet is, daar verliest de Keizer zijn regt. In
` Amsterdam evenwel is dit niet het geval; daar bezit de Kerkeraad
het reglement, want hij heeft het z elf gemaakt, zij het dan ook
in eene qualiteit, waarin hij niet aan ’t Class. Bestuur onderge-
schikt is. Daar gaat mitsdien die verontschuldiging niet op, en
HF behoort het reglement aan ’t Class. Bestuur te worden medege-
deeld, zonder dat evenwel die mededeeling leide tot eenige verdere
’_ consequentie.
h ACHTSTE VRAAG.
Z . . Is zulk een rzglezzzczzf ¢zz`cz‘zy, z`7zrZz`m be! nie! is ïzzcdcgerirclri mm hei
' . C/assikrml Iïasmzzr?
· Geen enkel plaatselijk reglement is om die rede nietig, en dus
i ook het bedoelde reglement niet, zelfs al behoort het tot de regle-
­ menten in art. 25 Alg. Regl. bedoeld; en a fortiori niet,
· wanneer het daar niet toe behoort.
r Het voorschrift van art. 25 is een n u d u m p ra e c ep t u m
1 waarop niet de geringste sanctie gesteld is. Men had b. v. kunnen
, bepalen dat die reglementen binnen een bepaalden termijn
moeten meegedeeld worden, en daarbij voegen, hetzij: dat ze niet
3