HomeRechtsgeleerde adviezen in zake het kerkelijk conflictPagina 32

JPEG (Deze pagina), 806.66 KB

TIFF (Deze pagina), 6.81 MB

PDF (Volledig document), 41.67 MB

g l
l
ri
so
over te nemen, dan zou daarvan uitdru kkelij k moeten blij-
ken, en dat blijkt integendeel uit niets. En men werpe niet j
tegen, dat, gelijk ieder burger de wet, zoo ook ieder lid der
kerkelijke gemeente geacht moet worden het statu ut van zijn i
kerkgenootschap te kennen, en dat art. 18 van dat statuut spreekt
van een Class. Best., dat komt doen wat des Kerkeraads is. Dat Q
art. toch is, gelijk al het gebeurde overvloedig bewijst, gebleken i
bij sommigen voor uitleggingen vatbaar te wezen, die volgens j
anderen nooit in een gezond menschenverstand kunnen opkomen;
en nu moge deze of gene van die opvattingen in regten zeer ;
onjuist wezen, het blijft intusschen een feit, dat vele menschen .
in die onjuiste opvatting verkeeren. En waarop komt het nu aan bij A
de uitlegging van een mandaat, gelijk in 1869 is verstrekt? Op de
feitelijke bedoeling van den lastgever, en op die van den
lastnemerl; - en wie zou nu durven verzekeren dat in dat jaar, toen
deze quaestiei n de verste verte niet is gesteld, de last gegeven
en aangenomen is in d i e opvatting, die nu door het Class. Bestuur
wordt omhelsdg? Wie zou durven beweeren dat in 1869 de gemeente- A
leden met open oogen, last hebben verstrekt, niet alleen aan den E
Kerkeraad, maar aan elk ander kerkelijk Collegie, dat in den
loop der tijden ooit, bij problematieke wetsduiding, beweerd zou ·
kunnen worden te komen in de plaats van den Kerkeraad?
ZEVENDE VRAAG.
A hel Amslerzlamxeáe beáeezcvreglemerzl le öeseáauwen als een zler `
reglemerzlezz öezleelzl in art. 2 5 A. Regl. zr. al H K. ?
Mijns inziens néén. Toen immers het Alg. Regl. in 1852 werd
vastgesteld, was het beheer der kerkelijke goederen geheel afge-
_ scheiden van het bestuur der geestelijke belangen van het kerk-
genootschap en van de gemeenten, niet alleen in de overgroote
meerderheid der gemeenten die onder de heerschappij van de E ‘
Provinciale Reglementen stonden, maar ook in de uitgezonderde.
De verleende dispensatie onthief van sommige bepalingen van het