HomeRechtsgeleerde adviezen in zake het kerkelijk conflictPagina 29

JPEG (Deze pagina), 731.34 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 41.67 MB

·)
27 l
VIJFDE VRAAG.
Kam hc! ap riim wel aplrericn, 00k in hc! Kzwca//z=_gz'c· ?
i Blijkens art. 3 van ’t Synodaal Regl. van 25 julij 1868, en art.
1 van ’t Huishoudelijk Regl. van 18 Sept. 1882, is het kiescollegie
zamengesteld uit de gezamentlijke leden van den Algemeenen
Kerkeraad en tweemaal zooveel gemagtigden. Uit de artt. 26-30
van ’t laatstgemeld Reg]. blijkt duidelijk, dat:
10. de leden moeten stemmen in p ersoon, en mitsdien geen
houders van volmagten ter vergadering kunnen toegelaten worden;
veelmin houders, die meer dan ééne stem zouden uitbrengen;
E 2°. ieder lid ééne stem uitbrengt, en
3,°. niet de Kerkeraad daar verschijnt als collegie, maar de
i leden daarvan als indiv i d u s, ieder met ééne stem. `
, Daar dus de Kerkeraad als c olle gie niet in die vergadering
r optreedt, kan het Class. Bestuur er ook onmogelijk verschijnen,
_` om te doen wat des Kerkeraads is; en de leden van ’t Class.
` ` Bestuur individueel evenmin; want zij zijn geen leden van den
Kerkeraad; uit de omstandigheid toch, dat het Classikaal Bestuur,
als collegie, doet wat is des Kerkeraads, als collegie, volgt zeker
niet dat de leden van dat Bestuur de leden van den Kerke-
raad vertegenwoordigen of vervangen.
a, In de vergadering van II Jan. is dan ook met het volste regt
j tegen het uitbrengen van 80 stemmen door het Classikaal Bestuur
geprotesteerd; - de min of meer heftige wijze daargelaten, waarop
dit mag zijn geschied, waarover een vreemde op dagbladberigten
niet oordeelen kan. Niet zij die protesteerden waren ,,oproerma­
l<ers", zoo als het Classikaal Bestuur ze noemt 1), maar de Voor-
j zitter, die zoo iets wilde gedoogen, maakte zich aan een groot
l pligtverzuim schuldig.
l Het valt bovendien moeilijk in te zien, hoe Ds. Westhoff zich
1) Inlichtingen v. h. Class. Bestuur, p. 26 (65 8". ed.)