HomeRechtsgeleerde adviezen in zake het kerkelijk conflictPagina 27

JPEG (Deze pagina), 758.69 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 41.67 MB

i;
l
ä
E VIERDE VRAAG.
‘ Behoort ao! Classikaai Boslzmr, a'aar waar act riool wat dos A'orkc-
`l' 7’(l(Z(l7.S` Zlá`, IC Z'6’7',`§’°{Z(l7€I’L’7l llë Z(l7/16*72 7llL’l‘ (276 7li6’Z‘ ,§'6’J`6`á0l’J`l‘ó’ d.’€7’k6’7’lZ{l1l7.)‘[C(l7(,’/Z
foïzozozzic in aio 71o1;çaa’erz'72_q coca zoozrole slcwmzea az`! fo brengen, alsácl
/é`076’7l _p7’07/Z'J`Z­07Z€(.’Z ,`§'6’.S`ó`h07’.S`l‘ hêêff?
Het kan nooit gebeuren, regtens althans, dat een Classikaal
Bestuur vergadert met kerkeraadsleden, die geschorste ambts-
V broeders hebben.
Volgens art. 1 juncto art. 4. van ’t Regl. op de Kerkeraden
is het minim u m leden van een Kerkeraad, buiten den Predi-
kant, vier, resp. tw ee. Zijn er daaronder geschorsten, ja, al
zijn ze allen geschorst, dan is er toch altijd nog een Kerkeraad,
en kan het Class. Best. nooit komen doen wat des Kerkeraads is,
behalve in ’t speciale geval van art. 46 en 49 Regi. Vacaturcn.
Zijn er daarentegen vacaturen, die bij gebrek aan stof niet kunnen
aangevuld worden, dan is er geen Kerkeraad meer; dan blijft
l' er nog maar een Kerkeraads 1 i d over, zooals het Regl. Kerkeraden
l art. 1, of liever een plaatselijke ouderling of diaken, zooals het
Prov. Regl. van N. Holland het in art. I veel juister en naauw-
keuriger uitdrukt. Alsdan treedt het Class. Best. op, en houdt
vergaderingen bestemd tot de kerkeraadshandelingen; daardoor
wordt het evenwel, zelfs niet tijdelijk, een Kerkeraad; het blijft Classi-
kaal Bestuur, en houdt zijn vergaderingen als Classikaal Bestuur,
zoo als Art. 1 Regl. Kerkeraden ook uitdrukkelijk zegt, om in die
vergaderingen de handelingen te verrigten die het ingevolge die
speciale wettelijke opdragt verrigten moet. Tot die vergadering
wordt de Predikant en de plaatselijke ouderling of diaken opge-
roepen; en de kerkelijke wetgever heeft mogelijk b edoeld dat
j zij daar ook mede eene b esliss e n d e stem zouden uitbrengen,
maar dan had hij het moeten z eg g e n; zooals de bepaling dáár
staat kunnen zij enkel een raadgevende stem uitbrengen, om het
Cl. Bestuur met hunne locale kennis voor te lichten.