HomeRechtsgeleerde adviezen in zake het kerkelijk conflictPagina 26

JPEG (Deze pagina), 753.91 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 41.67 MB

il

lg li
2. t J
Bestuurs is ; een algemeene verklaring, dat hiervan voor dat Be- i i
stuur nooit in eenig geval sprake kan zijn, lag niet op haren weg.
il Had zij bij deze gelegenheid eene doctrinaire verhandeling over
de zaak willen leveren, dan zou zij ongetwijfeld hebben aange-
merkt dat het Prov. Bestuur, in ’t geval van art. 27 Regl. O. en .,`
, T. er wel toe geroepen kan worden om te doen wat het Class.
Bestuur had behooren te doen, maar dat het alsdan optreedt
ujre suo, en niet als gesubrogeerd aan ’t Class. Bestuur.
. Zij zou, het onderwerp verder vervolgende, zeker ook gewezen
l hebben op het groote verschil tusschen de zaken, bij gelijkheid
van benaming, geregeld in art. 1 Regl. Kerkeraden en artt. 46 `
1 en 49 Regl. op de Vacaturen. Volgens die laatste artt. komt in-
· derdaad het Class. Bestuur doen wat des Kerkeraads is, al is
,__ er o ok nog een Ke rkeraad aanwezig; maar dat is alleen
F in een speciaal geval, bij het Regl. zelve naauwkeurig omschreven,
‘ en onder gehoudenheid om eene gedragslijn te volgen, die in
enkele opzigten afwijkt van ’tgeen de Kerkeraad zou moeten
doen (art. 49 ,,met dien verstande" enz.)
i Eene gelijksoortige bepaling voor andere gevallen staat ner-
! gens; en ze zou toch in expresse termen moeten bestaan, om ”
i in eenig ander geval het optreden van ’t Classikaal Bestuur te
, wettigen.
De algemeene magtiging in art. 18 Alg. Regl. en art. 1
ë Regl. Kerkeraden is tot het daar omschreven geval beperkt.
Als zicl1 dit zeldzame geval voordoet, dan reikt ze veel verder
F dan die van art. 46 en 49 Regl. Vacat., en stelt ze, in algeheele
volheid, het Class. Bestuur voor den Kerkeraad in de plaats. Hoe
” uitgebreider intusschen die volmagt is, des te naauwlettender dient
_ men te onderzoeken, of de conditie voor hare toepasselijkheid
ë wel bestaat; en die ontbreekt in casu ten eenenmale.
i *
i
l

lf ~