HomeRechtsgeleerde adviezen in zake het kerkelijk conflictPagina 23

JPEG (Deze pagina), 800.58 KB

TIFF (Deze pagina), 7.17 MB

PDF (Volledig document), 41.67 MB

A 2Ii
zitting nemen, dan zal ook die Commissie onwettig zamengesteld
zijn. Of al deze consequenties en de daaruit ontstaande toestanden
gewenscht zijn, is eene vraag die hier niet t’huis hoort; ­- maar
zoo als de kerkelijke wetten thans zijn, kan men niets anders zeg-
W gen dan dat het zoo is.
Wat het Class. Bestuur zelve betreft, het heeft, te goeder trouw
en meenende te doen wat zijn pligt was, eene reeks onwettige
daden gepleegd, langer dan ze sedert vele jaren hier te lande door
eenig bestuur is vertoond; eene reeks van magtsoverschrijdingen
die ieder regtsgeleerde, ja, ik zou durven zeggen, ieder die maar
ooit in een gemeenteraad gezeten heeft, bijzonder e rg e rl ij k vinden
zal, en die bovendien op kerkelijk gebied meer gerucht hebben
i gemaakt dan iets wat er sedert de dagen van S cholte en
de Co ck is gebeurd. Zouden er nu daarom voor een Provin-
ciaal Kerkbestuur, dat die daden te regt af keurde, termen zijn om .
de leden van het Classikaal Bestuur provisioneel te schorsen?
Voorzeker néén; vooreerst al omdat, zooals bij vraag 1 is aan-
getoond, leden van hoogere Besturen nooit provisioneel kunnen
geschorst worden, al hebben ze precies hetzelfde gedaan als de
` leden van een Kerkeraad. Maar aangenomen dat dit beletsel niet
bestond, dan zou toch een behoorlijke grond ontbreken, omdat
het hier niet geldt een vergrijp tegen de zedelijkheid; omdat men
kan wezen een zeer braaf en respectabel man, maar, uit onkunde
of in opgewondenheid, in ’t administrative soms zeer ondoordachte
._ besluiten kan nemen. Het Classikaal Bestuur staat hierin niet
. i alleen; het heeft in deze zaak ten deze een evenknie gevonden in
Ds. Westlioffj toen hij zijne handteekening zette onder de procla-
matie van 9 April I) (Amsterdamsch Predikbeurtenblad No. 28),
waarin met ontzetting van het lidmaatschap wegens bevordering
_ van tweedracht, secte en muiterij bedreigd worden al dege­
nen, die zouden wagen te teekenen op de adressen van J. A.
WOfmSCl' c. s. of P. Altink c. s. Deze adressen, in de meest
_ bezadigde bewoordingen gesteld, komen, m. i. met zeer veel grond,
1) Mem. v. Cons. p. 111.