HomeRechtsgeleerde adviezen in zake het kerkelijk conflictPagina 22

JPEG (Deze pagina), 887.80 KB

TIFF (Deze pagina), 7.17 MB

PDF (Volledig document), 41.67 MB

2O i
den Kerkeraad als iets z elfs tan d i g s mogt willen denken); en
niet alleen dát, maar hij is zelfs volmaakt in staat om alle moge-
lijke zaken af te doen, mits in acht nemende Art. gAlgem. Reglt.
De loop van die zaken moge daardoor omslagtig worden, het
moge eene leemte in de Kerkelijke wetgeving zijn dat er voor `
dergelijke gevallen geen bijzondere voorziening is gemaakt, dit
alles kan onmogelijk het Class. Best. de bevoegdheid geven om
* te gaan zitten op eene plaats die niet ledig is.
Gesteld evenwel, er xva re inderdaad geen Kerkeraad meer in
, Amsterdam, dan zou dit nog niet bewijzen dat daar geen Kerkeraad
wezen kan; en dat moet toch, volgens de duidelijke en ondub-
belzinnige bepaling van Art. 18 al. 2, Alg. Reglï. zijn gebleken,
r alvorens er van de optreding van het Classikaal Bestuur zelfs maar '
sprake kan zijn. En gesteld eens het ondenkbare geval, dat erin
i geheel Amsterdam slechts vier personen gevonden werden, geschikt
en geneigd om ouderling en diaken te zijn, dan zou tóch het op-
treden van ’t Class. Bestuur uitgesloten wezen, daar dit alleen dan
kan en mag geschieden, wanneer er geen Kerkeraad kan zamen-
gesteld worden ; hetgeen nooit kan gezegd worden o n m o g e l ij k
. te zijn zoo lang het wettelijk minimum kan worden zamengebragt. ~
Het gevolg zou dan wezen, dat het reglementair aantal ouderlingen
j en diakenen zou moeten verminderd worden, maar niet: dat het
Classikaal Bestuur optrad.
Uit het bovenstaande volgt, dat al wat door het Class. Bestuur,
j doende was des Kerkeraads is, verrigt werd, van regtswege nietig ,_
is, als gedaan door een onbevoegde Magt; even nietig als een _ `
huwelijksacte opgemaakt door een notaris, of een bevestiging van
lidmaten verrigt door een burgemeester. Op de attesten qu asi
ingevolge art. 40 Reglt. godsdienstonderwijs door het Class. Best.
afgegeven, had dus ook geene aanneming mogen geschieden, en _
de predikant, die haar verrigtte, heeft het kerkelijke reglement over-
treden, zij het ook te goeder trouw. Eveneens zijn natuurlijk al de
benoemingen, door deze onbevoegde Magt gedaan, volstrekt nietig; ‘
met name die van leden der Commissie tot het Bestuur over de
Kerkgebouwen; en mogten deze nieuwe zoogenaamde leden daarin