HomeRechtsgeleerde adviezen in zake het kerkelijk conflictPagina 21

JPEG (Deze pagina), 839.89 KB

TIFF (Deze pagina), 7.18 MB

PDF (Volledig document), 41.67 MB


I9 .
heid ondersteld, dat de bepaling ooit in een gemeente van méér
Predikanten zou toegepast worden, dan zou er tevens aangewezen
zijn wie van hen de betrekking van Praeses en Scriba be-
kleeden zou; reeds het gemis van die aanwijzing maakt het onmo-
( gelijk in zoodanig geval het Classikaal Best, doende wat des
Kerkeraads is, wettig te laten vergaderen. Te Amsterdam treedt, naar
ik meen, als Praeses op de Predikant die het wezen moet volgens
art. 2 Huish. Regl. Alg. K., in verband met art. 2 Huish. Regl.
_ Bijz. K. Dit steunt op geen aannemelijken grond. Een van beiden
( toch: of er is geen Kerkeraad, en dan kunnen ook geen huis-
l houdelijke reglementen van den Kerkeraad gelden; of er is wél
een Kerkeraad, en dan mag het Class. Best. niet komen doen wat
des Kerkeraads is. Bovendien: de aangehaalde artt. schrijven be-
paald voor, en het Prov. Regl. op de Kerkeraden voor Noord-H.
bevestigt het ten overvloede (art. 1 al. 2), dat de plaatselijke
Ouderling of Diaken, ,,zoo die er zijn”, tot de vergadering moet
opgeroepen worden. Dit onderstelt kennelijk eene Gemeente (
waar Ouderlingen en Diakenen te zamen één collegie uit-
maken (Regl. K. art. 2 al. 2), en er is ook geen enkel
woord in die Artt. te vinden ’t welk het Class. Bestuur wettigt
om te gaan doen wat des bij zonde ren Kerkeraads is, en dan
den plaatselijken Diaken t’huis te laten. Tot elke vergadering van
’t Class. Bestuur, om te doen wat des Kerkeraads is, MOET de
diaken worden opgeroepen; -­ en op eene vergadering van den
M bijzonderen Kerkeraad MAG de diaken niet komen; - dus onwet-
( tigheid regts of onwettigheid links. Tot zulke onmogelijke tegen-·
strijdigheden geraakt men noodzakelijk, als men eene wetsbepaling
wil toepassen op gevallen, waarvoor ze niet is geschreven.
Er is bovendien een andere grond, waarop de wettigheid van het
gebeurde moet worden ontkend.
Een zeker aantal diakenen en ouderlingen zijn voorloopig ge-
schorst, en _daardo0r verhinderd ter vergadering op te komen; maar
‘ de Kerkeraad bestaat; en niet alleen bestaat hij, maar er is
zelfs in het Collegie ter oorzake dier provisioneele schorsing geen
enkele vacatu re (voor zoover men aan een lidmaatschap van