HomeRechtsgeleerde adviezen in zake het kerkelijk conflictPagina 19

JPEG (Deze pagina), 737.42 KB

TIFF (Deze pagina), 7.00 MB

PDF (Volledig document), 41.67 MB

{1 '
,,wachten, zou de breuk niet tot stand komen," en verder, ,,dat
,,zij onmogelijk kon vermeden worden, zou er niet de onherstelbaarste
,,wanorde en de verregaandste willekeur ontstaan." Deze m oti·
E ven staan niet in ’t schorsingsbesluit, en kunnen hier dus buiten
5 verdere bespreking gelaten worden; inl’t voorbijgaan slechts ééne
‘ opmerking: in de kerkelijke reglementen is voorloopige schorsing
slechts bekend als incidenteele maatregel in een tuchtgeding, ’t geen
onderstelt dat er te vo ren iets strafwaardigs gepleegd is. Mag
ze, buiten die reglementen óm, door een kerkelijk bestuur gebruikt
i worden als maatregel van hooge policie, om te beletten ,,ne quid
. detrimenti res publica capiat?" Bestaat er in ’t Her-
2 vormd Kerkgenootschap iets analoogs aan den staat van beleg;
een onbeschreven oorlogsregt, dat zich weet te doen gelden, wan-
J neer onder ’t krijgsrurnoer de gewone wet zwijgt? De vraag is
_ l van te teederen aard, dan dat men ligtvaardig wagen zou iets
1 méér te doen dan haar te stellen.
TWEEDE VRAAG.
Wr00rl071e7z ar!. 18 Alg. Reg!. 7·. ri. Herv. Kerk en ar!. 1 Reg!. 71.
rl. Kerkerazlen, {laf het Classikazzl beslzzzzr, wamzeer kel eezz zeker aazzlal
,i lerlen 71arz zlerz Kerkeraazl eener gemeerzle _71r071lsz`012eel gesckarxi keefl,
in {lie gemeenle {leen gaa! wat {les Kerkeraaatv is?
Te 7/ergelgïkerz ar!. 86 Reg!. gearr. öä Km. Besl. 71. 7 favmari 1816
en ar/. 39 Kerkerzarzlevzzaq 71. 1619 (Greef Plaeeb. lf]. p. 467 ,· ar!. 36
Kerkerzarzlenzëzg 71. zo ]7mz` 1586 alrlaar p. 448).
Zonder eenigen twijfel: NEEN.
A Op het voetspoor van vroegere kerkenordeningen en van
Hoofdst. II § 3 van het Concept v. 1809 behelsde art. 86 van
‘ ’t Alg. Regl. van 1816 eene voorziening voor het geval dat er in
eenige Gemeente ,,door gebrek aan stof” geen Kerkeraad bestaat
Dit is in het Alg. Regi. van 1852, art. 18, en in ’t Regi. op de
2