HomeRechtsgeleerde adviezen in zake het kerkelijk conflictPagina 18

JPEG (Deze pagina), 786.67 KB

TIFF (Deze pagina), 7.00 MB

PDF (Volledig document), 41.67 MB

. «?
16 "
plausibelen grond. Indien nu het Class. Best. op 4 jan.
in staat was het besluit tóch te vernietigen, zonder het te hebben
gezien, althans zonder er officieel kennis van bekomen te hebben,
dan was het zeker ook bij magte om van die vernietiging aan A
den Kerkeraad kennis te geven zonder de 80 leden tevens te _
schorsen. 1) e
De Kerkeraad zou dan de geldigheid van de vernietiging heb-
. ben erkend of niet erkend. In ’t eerste geval was de geheele
zaak uit; in ’t tweede geraakte men in ’t geval van art. I4 Alg.
Rcgr. j
` Hetzij de Kerkeraad dan de geldigheid van het Class. Besluit .
wilde ontkennen, omdat hij meent dat de geheele beheerszaak bui- Q
ten de Synodale reglementen valt, hetzij hij wilde beweeren dat
vernietiging alleen van beslissingen in geschillen en niet J
ook van regle m en ten kan uitgesproken worden, of op wel- _ `
ken anderen grond óók, altijd stond hij tegenover ,,het besluit ~
van een in opklimmenden rang volgend Bestuur," waarover
" hij ,,het regt heeft zich bij nog hooger te beklagen," art. I4
Alg. Reglï. _/ ,
Dit regt mogt het Class. Bestuur niet verkorten; en eerst wan- i
neer de zaak in hooger beroep tegen den Kerkeraad was beslist
en deze zich niet wilde onderwerpen, of wanneer hij verklaarde
niet in beroep te zullen komen maar toch óók niet het Class.
besluit te eerbiedigen, kon er sprake van zijn te overwegen, of .
hier stof was voor een tuchtgeding. Een van beide dus: of er '
was reeds een misdrijf gepleegd, en dan moest het vervolgd wor-
den, en kon erkentenis van onregt wel tot verzachting van strat,
maar nooit tot stuiting van het geding leiden; of het was nog
niet gepleegd, en dan was provisioneele schorsing voorbarig en
in allen opzigte onwettig. _ ,
Het Class. Best. zegt verder in zijne kennisgeving van 5 jan. 2)
dat het ,,onmogelijk was nog een halven dag met de schorsing te A
1) ,,No0dige inlichtingen" van ’t Class. Best. p. 23.
2) Mem. v. Cons. p. 104.