HomeRechtsgeleerde adviezen in zake het kerkelijk conflictPagina 17

JPEG (Deze pagina), 728.08 KB

TIFF (Deze pagina), 6.83 MB

PDF (Volledig document), 41.67 MB

2 i-
I5
verdenking niet is opgeheven. Het Class. Bestuur maakt er iets
anders van, en bezigt het als middel van dwang. I) Het spreekt
ze uit, en doet de toezending van het daartoe strekkend besluit
tevens dienen als middel om de vervolgden tot recantatie
S te brengen. 2) Bij missive van 4 jan. deelt het Class. Best. aan
de kerkeraadsleden meê dat zij geschorst zijn, en stelt hun een
termijn van I4 dagen, om de vernietiging van het kerkeraads-
1 besluit van I4 Dec. te erkennen; ,,zoo niet," voegt het er bij,
,,dan zal het ,,Bestuur U moeten hooren volgens Art. 8 van
,,het meergenoemde Reglement (v. O. en T)."
Een van beide nu; of er was een tuchtgeding aanhangig, of
1 niet. Was het aanhangig, dan m o e sten de beklaagden gehoord
worden, in ieder geval (art. 8) 3); was er nog geen geding
aanhangig, dan kon er ook geen provisioneele schorsing worden
uitgesproken, en verkeerde de zaak nog in het stadium om-
schreven bij art. 4 O. en T.
De vraag is niet eene juridische spitsvondigheid, maar van
eenvoudig gewoon menschenverstand. Indien men het al of niet ‘
l doorgaan van een tuchtgeding afhankelijk wil stellen van het vol-
_ doen aan een gestelde voorwaarde, dan dient men die voorwaarde
; toch wel te stellen voor dat men met het geding begint, maar
moet men er niet mee aankomen als het geding reeds in vollen
gang is.
Het Class. Best. had den I5 Dec. mededeeling gevraagd
van het besluit van den 14<l@¤ 4.) De Kerkeraad had in den brief
van 29 Dec. die mededeeling volstrekt niet g e w e i g e r d ,
maar enkel uitstel gevraagd op een, naar ’t schijnt, zeer
1) Miss. Class. Best. 4 jan. K
2) Mem. v. Cons. p. 99.
3) VVare dit geschied, dan zou het Prov. Kerkbestuur niet in de zonderlinge nood­
zakelijkheid gekomen zijn om bij missive van 25 Mei aan ieder geschorste individueel
te vragen, of hij inderdaad wel het feit had gepleegd, waarvoor hij den 4 jan. te
voren al provisionneel was geschorst
4) Kort Verhaal blz. 4. _