HomeRechtsgeleerde adviezen in zake het kerkelijk conflictPagina 14

JPEG (Deze pagina), 686.90 KB

TIFF (Deze pagina), 7.10 MB

PDF (Volledig document), 41.67 MB

. TTM li li
` ë
J
i EERSTE VRAAG. ­
l is zie wäzc, ïuaarap mr/. 48 zum he! Reg!. zw. Kerk. Opz. en Tack! -
i ap de pr0w`rz`0ïzccZ g«2.veá0r.vz‘c Zaden van dm` Aïzzstcwlarzzschcrz Kerkcremd
4 is laegqmsl, met lcilcr cu gaar! ziicr b¢ymZz'ng· in rmcrcezzriwzzzzziazér? j
i Art. 48 Regl. O. en T. onderstelt drie dingen: ’
1°. dat er zij een bezwaar, dat gegrond bevonden wordt; E
2°. dat dit bezwaar zij g e r u c h t m a k e n d, en
. 30. dat het zij ergerlijk. 4
j Een b ezwaar was er zeker; en dat bezwaar heeft het Class. iv
Bestuur geg r o n d bevonden. Of het dit te regt heeft be- »
j vonden zal bij vraag elf nader onderzocht worden, en doet hier j
niet ter zake, daar dwalen menschelijk is, en ook in dit Reglt. moge- «
lijk geacht wordt; anders zou het niet gewagen van provisioneele
schorsing, die door vrijspraak gevolgd wordt. ;
Q Of het bezwaar g e r u c h t m a k e n d was, kan een vreemde . jl
moeilijk beoordeelen; eene zaak kan intusschen in een beperkten
kring hevige ontroering verwekken zonder bij het groote publiek
i bekend te zijn. Geruchtmakend in dien zin, waarin het schorsings- ‘
besluit geruchtmakend geweest is, was de stemming van den
i Kerkeraad zeker nie t. Het groote publiek heeft, zoover ik kan
l nagaan, eerst door het schorsingsbesluit vernomen, dat de gein- _ . i
crimineerde feiten waren gebeurd.
Was het erg erlij k? In den zin van het Reglï. v. G. en T., à
_, mijns inziens, néén. Blijkens het schorsingsbesluit van 4jan., ten
overvloede bevestigd door de verklaring van den Scriba dd. 5 ]an·