HomeRechtsgeleerde adviezen in zake het kerkelijk conflictPagina 12

JPEG (Deze pagina), 784.53 KB

TIFF (Deze pagina), 7.05 MB

PDF (Volledig document), 41.67 MB

IO _
veroorloofd, waar mij dit, tot de rigtige opvatting van het U te
laste gelegde zoogenoemd kerkelijk vergrijp, dienstig voorkwam.
· Te dien opzigte kan ik eene algemeene opmerking niet weer-
houden; zij betreft het Koninkl. Besluit van 9 Febr. 1866 (Stsbl. `
' n°. IO), dat voor al wat sedert geschiedde zoo rijk aan gevolgen
geweest is. «
Mijns inziens is dat Besluit een zeer betreurenswaardige maat-
regel geweest. Dat de Regeering zich aan alle inmenging in het
beheer der kerkelüke goederen onttrok, was in overeenstemming‘
met de beginselen van ons tegenwoordig staatsregt; maar zij had, ·
terwijl zij zich onttrok, een geordenden regtstoestand moeten achter-
j laten; en die kon nooit geschapen worden bij een Koninklijk Besluit,
maar alleen bij de wet.
[ Zeer leerzaam is wat in 1869 bij de opheffing der Iersche Staats-
l kerk geschied is. Er is toen bij Parlementsacte bepaald, dat alle
bestaande kerkelijke verordeningen, ook die betreffende de kerke-
goederen, voor de leden van het kerkgenootschap bindend zouden j
l wezen,even als of zij zich bijovereenkomst daar- i
toe h a d d e n v e r b o n d e n. ,,Wilt gij”, zeide de Staat tot w
hen, ,,in ’t vervolg van tijd uwe leer, uwe instellingen, het stem-
,,regt daaronder begrepen, en uw beheer van goederen veranderen,
,,daar moei ik mij verder niet mee; maar om te beginnen maak
,,ik heti duidelijk, dat ik de goederen overdraag aan die en die ~
,,Kerk, hebbende dat en dat Bestuur, en waarin die en die per-
, ,,sonen stemregt hebben."
1 Zoodoende stond het punt van uitgang vast, en kon nooit
de vraag ontstaan, die bij ons in iedere gemeente nog telkens
kan opgeworpen worden: wie nu eigentlijk de personen zijn, die
ten opzigte van den burgerlijken eigendom der kerkegoederen regt
‘ op een stem hebben, en op welken regtsgrond in iedere gemeente "‘*·
de bevoegdheid steunt dergenen die thans feitelijk die goederen
' beheeren. In welken geest men dat beheer verder wil regelen;