HomeRechtsgeleerde adviezen in zake het kerkelijk conflictPagina 11

JPEG (Deze pagina), 624.99 KB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 41.67 MB

DEN HAAG, 26 Mei 1886.
_ Arm de H.H. Ds. P. VA./V SO./V c. s.
is Azzzsiewirzzzz.
./`I/[@9%) ffeeïwz,
Gij hebt ,,van eenige bekende geheel onpartijdige regtsgeleerden",
waartoe ik door U werd gerekend, een advies gevraagd omtrent de
veertien na te melden vragen.
Ofschoon mij nooit op kerkelijk gebied hebbende bewogen, en
aan kerkelijke verdeeldheden geheel vreemd, heb ik niet geaarzeld 4
J . aan uw verlangen te voldoen, hoofdzakelijk op den grond, aan ’t
` slot van mijn antwoord op uwe tiende vraag nader uiteengezet.
· Het tegen U aanhangige tuchtgeding is slechts een toevallig en
locaal incident in eenen strijd, waaromtrent ik geen oordeel heb
uit te spreken.
` Het hoofdmoment en de diepste grond van dien strijd ligt geheel
l in ’t gebied van het gemoed en van den geest; de vraag omtrent
de kerkelijke goederen is daarvan slechts eene nevenzijde; en in _
die s ec u n daire vraag van de stoffelijke goederen is de tucht-
zaak niet meer dan een toevallig incident.
· Iedere uitlating mijnerzijds omtrent de hoofdvraag ware bij deze
gelegenheid ongepast; zij zou even ver liggen buiten uwe als buiten
sg imijne bedoeling.
i Omtrent de s e c u n d a i r e vraag, de regtsquestie betreffende
E de kerkelijke goederen, heb ik mij hier en dáár enkele opmerkingen
z