HomeHet arbeidersvraagstukPagina 7

JPEG (Deze pagina), 834.65 KB

TIFF (Deze pagina), 6.75 MB

PDF (Volledig document), 50.34 MB

ä
j 5
gelaten als of zü met den werkman ,,ooquetteerden"? ­··
inderdaad gevaarlük spel, indien de voorliefde die men hem
toont moet gepaard gaan met opwekking van minachting
jegens zijn patroon! En is wellicht het verstandigste woord
te Luik gesproken, niet dat geweest van Mgä Mnmrrtton,
Q waar deze , in züne schitterende slotrede doet verstaan ,
dat de oplossing van het vraagstuk nog verre van ver-
kregen is en daarom de welgezinde jongelieden, die door
hun fortuin onafhankelijk zijn en niet genoodzaakt te arbei·
{_ den, tot rjverige studie der Staathuishoudkundige quaestien
aanspoort?
ïr Wil men den werkman wezenlük en waarachtig helpen,
r (en wie zou niet gaarne daartoe rnedewerken ‘?) men doe
ij het dan langs andere wegen dan die, waarbij de werk-
gevers verdacht worden gemaakt.
J Noch de Socialisten, noch zij die, hoe ook van tegen-
overgestelde richting, ongemerkt in hun schuitje varen,
zullen langs dien weg de welvaart van het werkvolk tot
een hooger peil weten te brengen. En evenmin zullen ooit
de Regeeringen, of de door haar ingestelde Commissien van
Enquête, eene willekeurige verandering in de verhoudingen .
J van Loon en Winst of van Loon en Kapiiemlrenie kunnen
tot stand brengen; want die verhoudingen zijn rechtvaardig
j en berusten op onveranderlijke wetten.
j Het is dan ook een niet opwekkend teeken des tüds dat
2 men naast het besliste: ,,Het is zoo" der Socialisten, het
{ weifelende: ,,Is het wellicht zoo ?" der mannen van christe-
r luke beginselen hoort; - dat dezen beginnen zich de vraag
{ te stellen: ,,Kan de Arbeid geëxploiteerd worden door het
i ,,Kapiia0iZ; kan de werkman, buiten het geval van roof of
i nstrafwaardig onrecht, door den werkgever verdrukt of be-
,,nadeeld worden ?" - hetgeen slechts een andere vorm is
Tj voor de vraag: ,,Bestaat er eene fout in de natuurlüke
,,wetten, die de Maatschappij beheerschen?"
ï Wil men den werkman werkelijk en waarachtig helpen,
l
I
E
l