HomeHet arbeidersvraagstukPagina 68

JPEG (Deze pagina), 849.15 KB

TIFF (Deze pagina), 6.61 MB

PDF (Volledig document), 50.34 MB

66
l moeten begroet worden, omdat daarmede eene in verhouding
grootere stijging der loonen , winsten en inkomsten zou ge-
l paard gaan; dat een land wel degelük meer kan uitvoeren
` dan invoeren of omgekeerd; dat Nederland bijv. in de vorige
eeuwen voor beduidende bedragen aan koloniale producten
heeft uitgevoerd, die met geen equivalent bedrag aan invoer-
artikelen gedekt zijn, zoodat wij steeds in het bezit zijn
- gebleven van rentegevende pretentiën op de ons omringende
volkeren, en deze pretentiën, in den vorm van buitenlandsche
effecten, nog heden ten dage een groot gedeelte van ons
Nationaal Vermogen uitmaken; dat op dit punt vooral ,,de ï,
' wetenschap" eene verwarring en bekrompenheid van denk- K,
­ beelden te aanschouwen geeft, die inderdaad niet tot eer ,
strekt van onze Geleerden.
V En wat de ,,prikkel" betreft, die, naar het goedvinden
onzer tegenstanders, nu eens wordt voorgesteld als door de
bescherming witgeeloofd, dan weer als door haar in overprik
keling overgegaan; ik vermeen dat het juiste oordeel over
datgene wat het meest tot moed en geestkracht prikkelt: de
gelegenheid tot arbeiden of de gedruktheid en machteloosheid '
in zaken, - ik vermeen dat dit oordeel beter kan overgelaten
worden aan industriëelen, handelaren, landbouwers, werklieden
en allen, die proefondervindelijk weten wat binnenlandsche
en buitenlandsche mededinging is, dan aan de Hoogleeraren-
Economisten, wier vaste bezoldiging al zeer weinig tot het
voelen van den prikkel der mededinging büdraagt.
Zou de lezer ook de opmerking maken, dat ik in dit Hoofdstuk
slechts weinig over de werklieden gesproken heb, terwijl ik
i mg toch ten taak stelde den weg te wijzen, die meer be-
paaldelijk tot kmme lotsverbetering zou voeren?
Ik geloof dat men voldoende zal begrepen hebben, dat die
lotsverbetering alleen te wachten is van meer werk, en dat
i meer werk voor de arbeiders slechts kan samengaan met L
n meer werk voor de werkgevers.
l k