HomeHet arbeidersvraagstukPagina 67

JPEG (Deze pagina), 825.86 KB

TIFF (Deze pagina), 6.65 MB

PDF (Volledig document), 50.34 MB

j 65
drogredenen te wijzen, die zijn bijeen gezocht om ons volk
afkeerig te maken van het stelsel van Bescherming.
· Op het systeem Mans-Prirnsou-nu BaUYN­Kors, volgens
' welk systeem iedere invoer­belemmering in dezelfde ver-
‘ houding uitvoer­belemmering wordt, en een land voor geen
ander bedrag kan uitvoeren dan het invoert (om het even
dus wat en hoeveel het invoert); welk systeem, het zu
hier ter loops gezegd, door Mr. Prnnsou van 1874 (»Grond-
beginselen der Staathuishoudkunde") staande gehouden, door
. M,. Prnnsou van 1886 (,,Grondbeginselen der Staathuishoud-
kunde, 2° druk, nieuw bewerkt") gedeeltelijk verlaten wordt.
Op de bewering van schier alle vrrjhandelsgezinde Econo-
misten, dat de bescherming elke prikkel verdoofl en de geest-
kracht verslapt. Of ook op de bewering, lijnrecht met de
vorige in strijd, dat er ,,tengevolge van protectie overprlk-
,,kellng, overspanning, overproductie ontstaat en de bescherm-
,,den zich op de binnenlandsohe markt onderling eene cl00cle­
, ,,l7jke concurrentie aandoen? (,,Ouriositeiten van het pro-
,,tectionisme, overgedrukt uit de N. B. Courant." Bladz. 71.)
· Op het afgezaagde thema, dat bescherming alleen dient
` om enkele fabrikanten, enkele landbouwers te verrijken ten
koste van het algemeen; of op het allerdwaaste der schrik-
beelden, dat stijging van den broodprijs een ramp zou zijn
voor het volk.
Deze en dergelijke drogredenen te beantwoorden ware hier
wel ter plaatse, doch ik zou in herhalingen vervallen; deze
punten zijn reeds vroeger door mij behandeld.
De lezer, die zich de moeite heeft willen geven mijne
Brochure: ,,Grcmnrecklen, Brocclprväzen, Loon en nog wat
Ec0n0¢nle" te lezen, zal wellicht tot de overtuiging zijn ge-
komen, dat, naarmate de bescherming grooter is, ook de
mededinging klimt (zonder daarom clcoclelnkl te worden);
dat bescherming verleend aan een tak van nüverheid, be-
scherming is verleend aan ’t geheele volk; dat de stgging
van den broodprijs met vreugde door de gansche Natie zou