HomeHet arbeidersvraagstukPagina 66

JPEG (Deze pagina), 876.11 KB

TIFF (Deze pagina), 6.65 MB

PDF (Volledig document), 50.34 MB

’‘ *‘ of ""ti i t er
' 64
j ming tot staking of vermindering leidt der internationale
r betrekkingen.
Zou Engeland ooit tot zulk uitgebreid wereldverkeer zijn V
Z gekomen, indien het niet door de langst voortgezette en meest
W doortastende zelfbescherming, die wellicht ooit bestaan heeft, ·
tot den allereersten rang der mjvere mogendheden ware op-
geklommen?
Is de werkelük vrüe mededinging tusschen induviduën,
zooals zij bestaanbaar is tusschen de inwoners van hetzelfde
land, wel iets anders dan zelfbescherming?
f Zal een schoenmaker van een ander schoenen koopen, f
W een bakker bij zün buurman brood halen? ­- Zal een laken-
T fabrikant zün eigen spinnerij laten stilstaan, wanneer men
l elders tegen lager spintarief werkt? - Zal een vader, die zün
, zoon tot den strüd des levens wil toerusten, geen oyïezs
brengen gedurende diens leerjaren?
Hoe zou iemand ter wereld zonder zelfbescherming, zonder
offers, zonder moeite van allerlei aard, zich kunnen bekwa-
men, ten strijde uitrusten en als mededinger optreden? Q
Welnu, op geen andere wüze begrijp ik de vrüe mede-
dinging tusschen volk en volk. ·
Die mededinging moet aan beide züden gepaard gaan met
zelfbescherming, met zelfbekwaming, met offers. Waar die
gebracht worden, zal men tot arbeid en tot bloei geraken.
De wederzüdsche welvaart zal geen beletsel zijn voor weder-
zijdsche handelsbetrekkingen; wel verre van daar; - want
ieder land zal veel kunnen voortbrengen , doch nog veel steeds
van zgn buurman behoeven, - en, indien het in ruime mate
arbeidt, zich dat vele ook kunnen verschaffen.
Waar echter de zelfbescherming, de zelfbekwaming, de
offers achterwege blijven, wordt feitelijk de mededinging
opgegeven, het strijdperk lafhartig verlaten; men raakt daar
achterlgk, en, in naam van schoonklinkende beginselen ,
berust men in toestanden die een oneer zgn voor een volk,
hetwelk aanspraak wil maken op den titel .van beschaafde
‘ natie. _ _
Wel zou het hier de plaats zijn op de zoo menigvuldige _