HomeHet arbeidersvraagstukPagina 65

JPEG (Deze pagina), 787.07 KB

TIFF (Deze pagina), 6.57 MB

PDF (Volledig document), 50.34 MB

62
En welke reden is er om aan te nemen, dat het bedrag
van onzen invoer zou dalen? - Hebben wij nu nog geld en
middelen om invoerartikelen te koopen, zullen wij die dan
minder bezitten wanneer wij overvloediger zullen arbeiden?
Het bedrag van onzen invoer zal niet dalen; alleen zullen
wij verandering brengen in den aard en de soort onzer
invoerartikelen; zulken invoer weren, welke nu onzen eigen
arbeid stilzet; minder graan en manufacturen en nijverheids-
artikelen aan de vreemden vragen, want zelf zullen we
die in ruimer mate voortbrengen; daarentegen zullen we ons
meer suiker en koloniale waren, en alle die zaken aanschaffen,
die wy] op eigen bodem niet kunnen kweeken en waarvan
wij nu in zoo groote mate moeten verstoken blüven, of ook
meer steenkool, meer metalen en grondstoffen, die wü tot
h allerlei nuttige doeleinden zullen verwerken. Onze buiten-
landsche handel zal geen vermindering ondergaan en ons
‘ binnenlandsch verkeer zal slechts toenemen.
· Het werk, hetwelk wij schijnbaar aan de Maatschappij
zullen onttrekken, door aan de eenen minder graan en manu-
‘ facturen te vragen, zullen wij haar op andere wijze terug
L schenken, doordien wg van de anderen meer grondstoffen,
[ koloniale producten of wat ook zullen koopen. Want nog
eens: Ons overvloediger arbeiden zal zich slechts oplossen
7 in overvloediger rijkdom voor ons zelven.
ä Iedere Natie, die op dezelfde wüze zal handelen, zal in
l- gelüke mate en tegelükertijd tot bloei en welvaart kunnen
l geraken.
Want zóó moet de vrüe mededinging tusschen volk en
J volk worden opgevat, dat elk zich zelf bescherme , elk
l‘ zich zelf bekwame, elk moeite en offers voor zün welvaart
T1 over hebbe. Daardoor ontstaat die wezenlük vruchtbare
b· mededinging, die ten slotte tot den grootsten bloei van alle
U partijen voert.
Kortzichtigen, - zij, die van oordeel zijn, dat zelfbeschen