HomeHet arbeidersvraagstukPagina 63

JPEG (Deze pagina), 808.38 KB

TIFF (Deze pagina), 6.59 MB

PDF (Volledig document), 50.34 MB

61
is, omdat, op slot van zaken, daar waar niet geproduceerd
wordt, zelfs de goedkoopste consumtie moet achterwege bm-
ven; ­- zou men dan ook de moeite willen nemen zich te
· herinneren, dat de menschen juist daarom zich tot maat-
, schapprj vereenigen, om in hun aller gemeenschappelijk
_ belang hun aller arbeid vruchtbaarder te doen zgn; dat het
gemeenschappelük belang het opleggen van maatschappelüke
verplichtingen medebrengt; en dat geen maatschappelijke
· verplichtingen denkbaar zijn zonder eenige opoffering der
­ individuëele vrijheid? '
‘ Dus, - of wel behoudt uwe vrijheid, doch klaagt dan ook
niet langer over gebrek aan werk; - of wel verstaat a onder
· elkander en schenkt u wetten, die aller vrijheid zullen
binden, omdat slechts op die wijze aller arbeid, dus aller
belang, te bevorderen is.
Verstaat n onder elkander. Ziedaar het ware woord.
Beschermt uw wederzijdschen arbeid, doch doet zulks bü de
i wet, opdat niemand zich aan de verplichting onttrekke,
waar hij het voordeel plukken zal.
Beschermt in de eerste plaats uw Landbouw, niet alleen
omdat die bescherming, met het oog op de hem opgelegde
lasten, billijk en plichtmatig is, doch evenzeer omdat gij
door den Landbouw te beschermen u zelven zult beschermen.
Of gg industrieel heet of handelaar of ambachtsman, of
gij kapitalist zijt of arbeider, - daarom klaagt gij in Neder-
land en door geheel Europa over vermindering uwer in-
komsten, over malaise en gedruktheid, omdat gg vrüwillig
uw eigen Landbouw tot stilstand doemt, tot bezuiniging
' dwingt en in de onmogelijkheid plaatst om met u te ruilen.
Bescherm voorts, althans gg Nederland, dat gedeelte der
• volksnüverheid, waaraan gij nog zoo groote behoefte hebt;
die takken der industrie, welke slechts op bescherming
wachten, (even als zij nergens zonder bescherming zijn ont-
staan) om op uw bodem te ontluiken, tot bloei te geraken
en den werkman overvloedig werk te verschaffen.