HomeHet arbeidersvraagstukPagina 61

JPEG (Deze pagina), 779.20 KB

TIFF (Deze pagina), 6.69 MB

PDF (Volledig document), 50.34 MB

59
Nationaal Belang" niet versta: onoordeelkundige, ondoor-
dachte Bescherming ,,quand meme", waar en wanneer en
op wat ook toegepast; doch de vrijheid voor het volk om,
al naar gelang zijn belangen zulks medebrengen, al naar
,9. gelang den aard zgner behoeften, de vorderingen zijner
industrie en het tüdperk waarin het leeft, zich wetten te
schenken waarmede het ’t meest gebaat ts; om het even
of die wetten eene protectionistische of eene vrijgevige
strekking hebben. _
Ik verlang de eenig wezenlijke vrijheid voor het volk,
‘die, van zich los te scheuren van de banden, welke het
vasthouden aan een absoluut stelsel, al draagt dit stelsel
ook den schoonklindenden naam van: Vwjltetrl, Vwjhanclel, '
Vwäe mecleoltngmg, dat volk opleggen.
En bovendien de leus ,,Vwje mecleclmgtng" is een logen-
achtig woord, zoodra het anders verstaan wordt dan zooals
het behoorde te worden begrepen: Vrüe mededinging tusschen
de ledematen van een volk of vrije mededinging tusschen
J volk en volk.
‘ Geen vrije mededinging is bestaanbaar tusschen de bewoners
van verschillende landen, - van landen met verschillende
wetgeving.
In Nederland vindt men goed de noodzakelijke staatsuit-
gaven voor een groot gedeelte te dekken uit de opbrengst
der grondbelasting en andere op den Landbouw drukkende
lasten; de wet bepaalt dus, ofschoon zij het wellicht anders
. bedoelt, dat hij die brood eet van Nederlandsch graan gebakken,
dat brood duurder betalen en zoodoende zijn bijdrage tot de
schatkist leveren zal. In Amerika daarentegen is de grond-
belasting van geringe beteekenis, doch bestrijdt men de
staatsuitgaven uit andere inkomsten. - De Nederlandsche
W ­ consument geeft nu van zelf de voorkeur aan het Amerikaan·
sche graan; de Nederlandsche Landbouw kan op hem de lasten
niet meer verhalen. -­ Waar is de Vwje meolecltngtozg tusschen
de Nederlandsche en Amerikaansche graanbouwers?