HomeHet arbeidersvraagstukPagina 60

JPEG (Deze pagina), 810.85 KB

TIFF (Deze pagina), 6.69 MB

PDF (Volledig document), 50.34 MB

58
,,te werken en méér té verdeelen hebben; - uw gebrek zal
,,een einde nemen." _
En wanneer dan in een land één ieder klaagt, dat de
inkomsten niet zoo ruim vloeien als weleer, doch één ieder
tevens jammert over gebrek aan werk; de industrieel en y,
handelaar over het dalen van den kooplust bü den Land-
bouwstand; de landbouwer wegens hét feit dat men zgn
graan niet méér verkiest; de werkman, tengevolge van één
i en ander, over het geringe werk in de fabrieken, aan de
havens en op het veld; de kapitalist over den lagen stand
, der rente, het gevolg der luttele vraag naar bedrijfskapitalen;
l de landeigenaar over de geringe pacht zijner gronden; de can-
l didaat-notaris of toekomstig ambtenaar daarover, dat zoo-
l velen, die in Industrie of Handel geen vooruitzicht vinden,
{ naar staatsbetrekkingen of bezoldigde posten dingen; ­- zal men
l dan niet met evenveel recht aan dat land, aan dat volk toe-
voegen: ,,Werkt allen meer, doch verstaat a oncler elkancler;
l _ ,,dat is: geeft u wetten waarbü uw wederzijdsohen arbeid be-
, ,,vorderd en beschermd worde; breekt met het stelsel, hetwelk J
j ,,de oorzaak is van de stoornis in uw onderling ruilverkeer, ‘
,,aan welke stoornis gr] uw gebrek aan werk en de daaruit
,,voortvloeiende malaise te danken hebt."
l Met welk stelsel dient dan gebroken? - Welke wetten
behooren in de plaats te komen?
Er dient gebroken met het stelsel van Vrge invoer ,,gaand
l mérne"; om plaats te maken voor het stelsel van ,,Be22orcle­ ·
l ring van clen Nattonalen arbeid" of ,,Be22orclerlng van het
Nationaal Belang".
Reeds meer dan eens heb ik omtrent dit punt mijne ziens-
wijze doen kennen, nog onlangs in eene Brochure getiteld:
,,Graanreckten, Brooolprvjzen, Loon en nog wat Economie? {
Ik zal dus niet in herhalingen treden, die mij trouwens te
ver zouden voeren. Alleen dit wil ik in het kort hier
büvoegen, dat ik onder het stelsel van ,,Bevorclertng van het