HomeHet arbeidersvraagstukPagina 6

JPEG (Deze pagina), 837.37 KB

TIFF (Deze pagina), 6.75 MB

PDF (Volledig document), 50.34 MB

xr’“"""
4, i
Omdat zij hebben geroepen: ,,indien het waar is dat de
,,rijke zich verrijkt ten koste van den arme, indien het waar lï
,,is dat, hetgeen den werkman toekomt, de beurs gaat vullen
,,van den patroon, dan is het tüd dat zulks ophoude." al
Omdat in tijden van ellende en werkeloosheid aan zulke
inblazingen gemakkelijker, - aan de raadgevingen van
Godsdienst en Zedenleer moeilijker wordt gehoor gegeven.
`I
Ziedaar dan de strijd ontketend en met meer hevigheid ge-
voerd dan ooit; niet de strüd tusschen ,,Arbeid" en ,,Kapitaal" T-
een dusdanige bestaat niet, doch de strijd van ,,Arbeid"
tegen ,,Kapitaal"; en in dien strijd mengen zich Woord- A
voerders, Tüdschriften en Bladen van allerlei richting en U
kleur; deze om het smeulende vuur aan te blazen; gene om Q
de verdediging van den aangevallene op zich te nemen;
deze om het volk op te hitsen en tot zijn eigen ongeluk
te voeren; gene om het van goeden raad te dienen, zün
dwalingen voor te houden en aan te sporen tot berusting in
zijn lot.
Ongelukkiglijk heeft men in den laatsten tijd mannen i
zien opstaan en Bladen gelezen, die, ofschoon met de beste
bedoelingen bezield, het Kapitaal te gelijk verdedigden,
en - aanvielen; die gezegd hebben: ,,Werklieden weest i
,,christelijk, onderwerpt u aan uw lot, onthoudt u van ge- E
,,weldadigheden" ; - doch die middelerwijl de vraag deden
hooren: ,,Zou toch de arbeider niet geëxploiteerd worden l
,,door het Kapi2faaZ?" ,,Is het arbeidscontract wel een vrij-
,,willig aangegaan dus rechtvaardig contract ?"
Die gesproken hebben van de ,,schraapzucht der werkgevers" l
van de nvredelievendheid van sommige der laatste Belgische
,,werkstakingen ;" ja, die zoover zgn gegaan van te beweren,
dat ,, die werkstakingen het gevolg waren van de schandelijke
,,en imrnoreele exploitatie van den werkman door den patroon."
‘ Heeft men ook op het Luiker Congres geen dergelüke
stemmen hooren opgaan?
Hebben enkele redenaars op dat congres niet den indruk
T
E
l