HomeHet arbeidersvraagstukPagina 59

JPEG (Deze pagina), 796.52 KB

TIFF (Deze pagina), 6.75 MB

PDF (Volledig document), 50.34 MB

I; 57
s lüke takken der volksnijverheid en dringt door tot alle
klassen en rangen der bevolking.
? Zóó ontstaat dan het gebrek aan werk uit storing in den
regelmatigen gang van het natuurlijk ruilverkeer; niet uit
pl overproductie; niet uit overbevolking; - en zoo blükt het,
Y dat de maatschappelijke mensch niet alleen afhankelijk is
« van den wil en de geschiktheid om te arbeiden, doch tevens
van de noodzakelijkheid om in geregelde betrekking te staan
tot hen, die de vruchten van zijn geligkiigcligeii arbeid tegen
L hun eigen producten kunnen en willen ruilen. _
Kan het nu nog moeilijk zijn den weg te wijzen, die tot
lQ wegneming van het gebrek ddh werk moet leiden?
Gesteld, Robinson kon de dwaasheid begaan van te zeg-
gen: ,,lk lijd gebrek en begeer meer voedsel en kleeding,
,,ik ben in staat en genegen meer te arbeiden, doch .... een
~ ,,groot gedeelte van den dag arbeid ik niet" ;, ­- dan zou het
R, antwoord zich niet lang laten wachten: ,,VVerk meer," zou men
, Robinson toevoegen, ,, en, naarmate gij overvloediger zult
4 ,,arbeiden, zult gij ook in ’t genot komen van overvloediger
T ,,voedsel en kleeding." `
l Indien echter in een bepaalden kring van bijv. honderd men-
schen, die allen een verschillend vak uitoefenen, deze allen
zouden klagen: ,,VVij lijden gebrek aan voedsel, aan klee-
,,ding en andere zaken," terwül allen tevens zouden erkennen,
dat ze tijd te over hebben om te arbeiden en dat er onder
hen heerscht wat men gebrek ddh werk noemt; - zou het
passende antwoord op deze klachten dan zooveel moeilijker
S zgn? ~ ,,We1‘kt allen meer," zou men dezen lieden toeroepen,
g ,,werkt allen meer doch verszfddzf il ciider elkdiider. Besteedt
,,zóó den tüd dien ge over hebt, dat de eene werke voor den
pj, ,,anderen; geeft aan elkanders arbeid, boven dien van den
j' ­ ,,vreemde, de voorkeur; offert allen, bn het doen uwer keus,
,,iets uwer individueele vrijheid op, omdat zulks tot uw aller
,,belang zal strekken. Door zoo te handelen zult gij meer
ä
5