HomeHet arbeidersvraagstukPagina 58

JPEG (Deze pagina), 874.48 KB

TIFF (Deze pagina), 6.75 MB

PDF (Volledig document), 50.34 MB

56 A
lükheid om in betrekking te staan tot die personen, welke Q
zijn arbeidsvruchten tegen de hunne kunnen en willen ruilen. ,
Men stelle zich bijv. een kring voor, dien wij Nederland
of Europa zullen noemen. In dien kring had zich een levendig Qi
ruilverkeer gevestigd tusschen de voortbrengers van landbouw- F,
producten eenerzijds en de producenten in Handel en Industrie 5
anderzüds. Iederen arbeid in dien kring was afhankelijk 2
van den regelmatigen gang van het aldus gevestigd ruilver­
keer. Nu staken plotseling de graanconsumenten de ruiling
omdat, ten gevolge van kunstmatige verlaging der scheeps­
vrachten bu blijvende willekeurige belasting der eigen land- A-
bouw­voortbrengselen, de vreemde granen tot goedkooper prüs
worden aangeboden.
Wat is natuurlijker dan dat in dien kring ,,gebrek aan
werk" ontstaat?
Het eerst doet zich dat gebrek in den Landbouw gevoelen;
deze ziet zich grootendeels buiten het ruilverkeer gestooten;
wordt, zuns ondanks, tot bezuiniging verplicht en in de on· Q
mogelukheid gebracht de producten van Handel en Nüverheid
in dezelfde mate als weleer te blijven vragen.
De graanconsumenten, die meenden straifeloos hun eigen
buurman, den Landbouw van hun kring, te kunnen voorbij- i
gaan, zien zich nu deerlijk bedrogen; evenzeer als de Land-
bouw afhankelijk is van kunne vraag en behoeften, zgn zu
afhankelijk van de vraag en de behoeften van den landman.
Er ontstaat aan beide zijden inkrimping van behoeften, ver-
mindering van vraag, gebrek aan werk.
Handel en Industrie waren nog te redden, indien zij nu
juist zooveel meer konden arbeiden voor de overzeesche
gewesten, als ze minder ruilen met den Landbouw van hun
kring. Gelukt dit echter niet en worden de overzeesche
granen, hoe goedkoop overigens, niet met de producten van M
gelrgktrjclágen arbeid, doch met reeds bespaarden rijkdom g'
betaald, dan neemt het gebrek aan werk een blijvend en
‘ ` dubbel ernstig karakter aan, breidt zich uit over de gezamen-
i
i