HomeHet arbeidersvraagstukPagina 55

JPEG (Deze pagina), 811.28 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 50.34 MB

te
ä ,,goederen of diensten. Wat een ieder voortbrengt is zün
W ,,eigendom; hij kan zulks voor zich behouden of in ruil af-
; ,,staan. Voor dezelfde Waarde als hij in ruil afstaat, ont-
,,vangt hü andere goederen of diensten in ruil terug.
U ,,Voor dezelfde waarde dus als een ieder arbeidt voor anderen
L ,,en daarbü schijnbaar de concurrentie aandoet aan de Maat-
nschappü, voor diezelfde Waarde laat hij anderen arbeiden
‘ ,,en bezorgt hij Werk aan de Maatschappij?
Wij hebben voorts uit deze gewichtige stelling zien volgen,
_? dat, waar een mensch meer verschijnt of geboren Wordt,
* geen ander mensch behoeft weg te blüven ; Waar iemand
li overvloediger arbeidt, geen Werk onttrokken Wordt aan de
overige menschen; waar heden dubbel gearbeid is, niet te
minder Werk zal zijn voor den dag van morgen.
Alleen dan zouden deze gevolgtrekkingen met de Waarheid
in strijd zijn, indien de behoeften des menschen begrensd
j Waren; doch zü zgn dat niet; en, zoovvel voor de geheele
j samenleving als voor ieder individu afzonderlijk, lost over-
vloedig Werk zich op in overvloedige consumtie of overvloedige
l besparing, naar ieders keus; ­« weinig Werk, in gebrekkige
voldoening der behoeften en geringe kapitaalvorming.
, ’ Weinig Werk, of gebrek aan Werk, is dus noch het gevolg
5, van overbevolking noch dat van overprodnolie, ofschoon men
i zulks vaak hoort verkondigen.
Hoe groot het aantal menschen in eene bepaalde streek of
op de Wereld ook moge zijn, en hoeveel arbeid zü ook ver-
richten, ­- ieder hunner heeft behoeften, waarvoor gearbeid
moet Worden; en een ieder Zaai anderen arbeiden in dezelfde
verhouding en voor dezelfde waarde, waarvoor hij arbeidt
Y voor anderen.
jr; Overprodnelie in algemeenen zin is bovendien een ondenk-
‘," baar iets, zoolang nog behoeften onbevredigd blüven; - en
ä nu ziet men juist de behoeften in groote mate onbevredigd
blijven, men ziet de verplichte bezuiniging, de armoede en '
i