HomeHet arbeidersvraagstukPagina 54

JPEG (Deze pagina), 862.23 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 50.34 MB

i
52 '
,,schappelijke kwalen; maar laat ons arbeiden als mannen
,,niet als kinderen; met een geopend oog voor de werkelijkheid; i
,,onze kracht niet zoekende in het scheppen van droombeelden, _?
,,maar in waarachtige philantropie ; niet vertragende, al herin­
,,neren wij ons telkens dat de verhefiing der lagere volks- , *
,,klasse tot een beter peil van welvaart en zedelijkheid het VV
,,werk is, niet van jaren, maar mn eeuwen".
Ontmoediging? - Het is waar, een droombeeld is de waan, J
dat de ongelijkheid der standen te eeniger tüd zal verdwü­ i
nen; een droombeeld de verwachting, dat de armoede ooit jl
zal ophouden te bestaan; - doch evenzeer een droombeeld i
de gedachte, dat zelfs het werk van eeuwen iets in die
richting zal veranderen.
Laten wg zulke droombeelden varen, doch daarom geen
moed verliezen. Laten wij arbeiden ,,als mannen met een
,,geopend oog voor de werkelijkheid", maar voor de werke- =
lijkheid zoo als zij is en wü ze rondom ons zien; laten wij .
de genezing van de ellende en werkeloosheid, die zich nu j
op meer dan gewone wijze vertoont, niet over aan het werk
van jaren of eeuwen; doch onderzoeken wg op staanden voet f
of wg , hoogmoedige menschen, die beweren de Maatschappü f
en hare natuurlüke haar door God geschonken wetten te is
zullen hervormen, niet door onze eigen menschelüke wetge­
ving de schuld dragen aan een groot gedeelte onzer jammeren.
Laten wy] spaarzaamheid, eenvoud van zeden, onderlinge
broederschap prediken; - voorzeker! doch laten wij tevens
` de handen uit de mouw steken en zien in welke mate wij Y?
op economische wijze gefaald hebben, ten einde onze tekort-
komingen op dat gebied zoo spoedig mogelük goed te maken. ii
De lezer zal zich den gewichtigen regel herinneren door ä
ons in het eerste gedeelte dezer beschouwingen aangehaald:
,,Vocr evenveel waarde als ieder lid der Maatschappü voort-
,,brengt, voor evenveel waarde komt hij in ’t genot van
l