HomeHet arbeidersvraagstukPagina 53

JPEG (Deze pagina), 733.62 KB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 50.34 MB

» H 0 0 F D S T U K IH.
BEVORDERING VAN DEN NATIONALEN ARBEID.
i De lezer, die het werk van PAUL LEROY­BEAULIEU, ,,Het
E ,,Arbeédersvraagsáuk der Negentiende Eeuw", heeft ter hand
_ genomen en het laatste gedeelte, ,,Doeltreiï’ende geneesmid-
"l ,, delen, leefregelen voor de hedendaagsche Maatschappü" , door-
loopen heeft, moet, niettegenstaande de voortreffelükheid van
jl het boek, hetzelve wel met ontmoediging ter züde leggen
° en zich afvragen: Is dat dan alles wat de Economist tot
verbetering van het lot der arbeiders heeft aan te bevelen? -
ï ,,Men moet spaarzamer worden", zegt LER.OY­·BEAULIEU, -
. ,,eenvoudiger en oprechter van zeden"; - ,,eerlük en ijverig
,,zün". - ,,De verschillende standen hebben hun zeden en
` ,,denkbeelden te hervormen". - ,,De hoogere klassen moeten
,,het voorbeeld geven". - ,,De omgang tusschen patroons en
,,werkvolk moet vriendschappelüker worden". - enz. enz.
Voorwaar alle uitmuntende raadgevingen, -­ doch waartoe
wg de Staathuishoudkunde niet behoeven. De Godsdienst-
leeraren zeggen ons dat minstens zoo goed als zij en deden
het lang vóór haar.
Kent een schrijver, die zich door en door en zeer zeker op
talentvolle wijze met het Arbeidersvraagstuk heeft bezig ge-
houden, geen middelen, ook van economischen aard, om den
toestand der arbeidende klasse te verbeteren, wanneer zij
. door werkeloosheid aan de ellende is prijs gegeven, - ik .
jl herhaal het, dan moet zulks den lezer tot ontmoediging
, stemmen; en die ontmoediging moet klimmen wanneer men
in de voorrede, die MK N. G. PIERSON aan het boek van
LENoY­BEAUr.rEU toevoegt, de volgende Woorden leest: ,,Laat
,,ons arbeiden, ieder in zijn kring, tot genezing der maat-