HomeHet arbeidersvraagstukPagina 50

JPEG (Deze pagina), 816.80 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 50.34 MB

4,%,;,;., -§£ ,_;`_ ?«ï,%,g§`,¢;;x;­,,,··;g"'_`;,¢5•;­(1· *7 <­·•<y>,«­ `r ~ ,­-;.,,• ­««·a»­·­·»`«­«-­- ­«=­-<¥>·· -°‘ -­··­­. -­­.·­­­ -· · -€'·«­ï••·•­·¤-·-•
48
‘ wel den naam draagt van patent- of grondbelasting, of voort-
spruit uit wettelijke beperking van den arbeidstrid, of uit
verplichte kostbare veiligheids- en gezondlreidsmaatregelen;
steeds zullen de werkgevers met dien post rekening houden
en ,,72mme onderlinge concurrentie zal oermtmleren totdat
,,eene in verhouding grootere winst mogelvjk is." >
Dat wil zeggen: de productie zou verminderen, oude fabrie- Q
ken zouden sluiten, nieuwe niet ontstaan, indien die schade- i `
post door de werkgevers moest gedragen worden; bij ver- ;
minderde productie stijgen van zelf de prijzen totdat deze `_ J
voldoende loonend zgn geworden om op den ouden voet te
kunnen doorgaan en de schadepost der werkgevers ten slotte ..
op den consument verhaald is. ,
Deze laatste gevolgtrekking is echter slechts dan juist, °
wanneer al de werkgevers, die hunne goederen op eene be- 1
paalde markt brengen, tot dezelfde bezwarende uitgaven of .
belastingen gehouden zün.
Nu is een van beide waar, - of wel het land waar zulke
druk op de werkgevers rust, laat vreemde concurrentie toe,
of het doet zulks niet. '
ls er geen vreemde mededinging te duchten, dan stggt,
zooals gezegd, de prijs der aldus bezwaarde binnenlandsche
voortbrengselen; al de verplichte onkosten of belastingen ,
in een woord, al de schadeposten worden op den kooper
verhaald; en de werkman bekostigt als consument, in den
prüs zijner levensbehoeften, o. a. de maatregelen, die, wellicht
op overdreven wijze, voor zrjne gezondheid zün verplichtend
gesteld. ‘
Is daarentegen de vreemde concurrentie toegelaten, dan
is elke sohadepost drukkende op de binnenlandsche nijverheid _
van ongunstigen invloed op hare mededinging tegen de lg
vreemde. Het werk in ’t binnenland vermindert; en niet
alleen daalt het loon van den werkman doch evenzeer het `
‘ aantal arbeidsuren; hij boet dan dubbel voor onberaden ten
zijnen gunste gedane stappen.
Het behoeft geen betoog, dat kleine veranderingen. hier