HomeHet arbeidersvraagstukPagina 49

JPEG (Deze pagina), 820.63 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 50.34 MB

l
s
47
wezig zijn, - mogen maatregelen ter verbetering niet uit-
blijven en kan het onderzoek der Commissie nuttig wezen.
lntussehen zou het, in het belang der werklieden zelf,
A zijn af te keuren, indien door de Commissie overclrevrm eisohen
, werden gesteld; en, met het oog daarop, acht ik het niet
I ondienstig te dezer plaatse de volgende stelling te ontwikkelen:
" N Elke belangrijke, door de wet verplichtend gestelde uit-
l _ gave, de lotsverbetering van den werkman ten doel hebbende,
à f, i zal, tegen wil en dank van den werkgever, van ongunstigen
_, invloed zijn op het loon.
,­ Met andere woorden: de werkman zelf zal de kosten dra-
~ · gen, die eventueel voor zijn welzijn zouden worden geëisoht,
, Q althans indien die kosten eenigzins belangrijk en algemeen
i i mochten worden.
Ik wil niet beweren, dat de werkgever zal trachten deze
X kosten op het loon te verhalen; doch wij zullen zien, dat
ze van zelve daarop hun invloed doen gelden; en zulks voert
ii ons tot de bespreking van een zeer gewichtigen economisohen
‘ regel.
Er is ergens gezegd door Cnrrnvns, dat de werkstakingen
E als gevolg hebben, dat naarmate de arbeiders zich daarmede
bezighouden, de werkgevers een grooteren post op hun budget
l van uitgaven brengen, den post: ,,mogelijke schade wegens
N ,,werkstaking". MK N. Gr. Prnason, waaraan ik deze juiste
opmerking van ,CArnNEs ontleen, sluit zich daarbij aan en
V doet zeer terecht opmerken, dat het gevolg van dezen schade-
post zal wezen, ,,dat de werkgevers eene grootere winst
,,zullen verlangen om daaruit het verlies te bestrgden, dat
T ,,een werkstaking hen kan veroorzaken, en dat almwme omlaa-
, ,,lmge ceneawentle zal vermtmlerea totclat zulk eene winst
ë ,,’m0gel2jk ts" (*)­
I; Deze redeneering past volkomen op elken schadepost zoodra
·1 deze eenigermate voelbaar wordt; - en, hetzij de schadepost
S heet: mogelüke schadevergoeding wegens werkstaking, of
(*) Het Arbeidersvraatgstuk der Negentiende Eeuw naar het Franseh van
{ PAUL Lnnor-BEAULIEU. Aanteekeningen van N. G. Pinnson.
1;*
á.
l
Q
E
i.