HomeHet arbeidersvraagstukPagina 48

JPEG (Deze pagina), 802.16 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 50.34 MB

+
46
de vrije overeenkomst aan te gaan, dat het loon gedeeltelijk
in natura zal uitgekeerd worden, is hun het recht ontzeggen
tot rcchtszfreckscize ruiling van diensten, vaak de voordee-
ligste voor beide partijen. A
ä 2­ .
Ik vermeen nu voldoende bewezen te hebben, dat geen
inmenging van den Staat tot loonsverhooging kan leiden. I. 1
Hoogst waarschijnlijk heeft het de Commissie van Enquete .;
ook zoo begrepen; immers wanneer men de reeks van vra- 'E ‘
gen inziet, die door haar aan de bevoegde Colleges ter be- ~ r
antwoording zijn voorgelegd, blijkt het genoegzaam, dat het gj
onderzoek, hetwelk is aangevangen en de maatregelen, die X
men eventueel denkt te nemen, minder betrekking hebben
op loonsverbetering dan wel op lotsverbetering van den werk- ~ I
man, in zooverre onder lotsverbetering is te verstaan: ver-
meerdering der veiligheid in de fabrieken; grootere zorg voor
de gezondheid en de intelleotueele ontwikkeling der arbeiders; Q
vermindering van gevaar voor rampen en ongelukken; be- E
perking van den arbeid voor jonge lieden van 12 tot 18 jaren .
en voor vrouwen.
Met een onderzoek omtrent al deze punten kan voorzeker _ “
worden ingestemd en de industriëelen hier te lande kunnen,
dunkt mij, daartegen geen bezwaar hebben.
Wat de beperking van den arbeid van jongelieden en van i
vrouwen betreft, durf ik voorspellen, dat de Commissie elk
ingrijpend voorstel dienomtrent, in het belang dier werk-
lieden, zal achterwege laten. r
Wat aangaat het onderzoek omtrent den toestand der r
fabrieken met het oog op ,,veiligheid", ,,gezondheid", ,,we1­
zijn der werklieden", ,,lucht", ,,licht", ,,verwarming" en ,,rei­
niging", is het te verwachten, dat het over het algemeen tot ‘
zeer bevredigende uitkomsten zal leiden. Waar echter de `,
veiligheid mocht worden onvoldoende bevonden, waar een
rechtstreeksoh gevaar voor rampen of ongelukken zon aan- {
[‘·‘
T
z
ä
V I.