HomeHet arbeidersvraagstukPagina 47

JPEG (Deze pagina), 791.91 KB

TIFF (Deze pagina), 6.81 MB

PDF (Volledig document), 50.34 MB

E
2
45
dragen tot verzekeringsfondsen worden opgelegd, hoe minder .
loon zij niet alleen zullen gcncgcn zijn uit te betalen, doch
ook hoe minder loon zij zullen gedwongen zvjn uit te keeren,
willen zij de mededinging vol houden.
f Dergelijke maatregel zou overigens dit gevolg hebben, dat
" alle nu in de fabrieken gebruikelijke vrijwillige uitkeeringen
{ voor ondersteuning, pensioenen enz. zouden vervallen.
§ Geheel tegenovergestelde toestanden zal men waarnemen
ë_ _ telkens wanneer de werkman onder voor hem bezwarende
ii) e omstandigheden werk erlangt.
Dan zal het loon in verhouding hoog zijn.
{ Onder die bezwarende omstandigheden kan men de over-
jj eenkomst rekenen, waarbij bepaald wordt, dat het loon geheel
of gedeeltelijk tn natura wordt uitgekeerd (het zoogenaamd
Q, track systeem).
lx Men heeft, naar mijn oordeel, onder dit opzicht in Belgie
{ veel overdreven; - men heeft gesproken van de ,,schreeu-
‘ ,,wende exploitatie" daarin bestaande, dat men den werkman
‘ dwingt bij den werkgever te winkel te gaan.
Verre van mij deze wijze van loon-uitkeering in bescher-
ming te nemen; doch van dwang te spreken, waar te voren
gemaakte overeenkomst bestaat, gaat niet aan; en dergelijke
uitkeering bij de wet te verbieden, zooals in Engeland ge-
schiedt en men in Belgie schijnt te gaan doen, zou ik niet
onvoorwaardelijk durven goedkeuren.
Niet alleen toch kan men gerust zgn, dat het loon zich
van zelf naar iedere bezwarende omstandigheid regelt, en
overtuigd, dat de patroons, die in winkelwaren met hunne
lieden afrekenen, niet zoo gemakkelgk als anderen werkvolk
vinden , dus hooger loon moeten uitkeeren; - doch men ver-
` gete niet, dat er werkgevers zijn van allerlei slag en stand.
Een werkgever is niet altijd een groot industrieel; hij kan ook
timmermansbaas zijn en winkel houden; hij kan ook bakker
zijn met eenige knechts. Maar al ware hij industrieel, ~
hem en de anderen te verbieden met hunne onderhoorigen
al