HomeHet arbeidersvraagstukPagina 46

JPEG (Deze pagina), 842.54 KB

TIFF (Deze pagina), 6.81 MB

PDF (Volledig document), 50.34 MB

44
Dan eens ontstaat er een defect aan de stoom- of andere
machinen züner inrichting en is hij verplicht het gebrek in
de nachturen te laten herstellen, wil hij niet genoodzaakt
zijn den volgenden dag zijn personeel naar huis te zenden. j
" Hoe menigmaal gebeurt het niet, dat de arbeid aan een I
nüverheidsproduct niet mag gestaakt worden zonder dat ·
het gevaar loopt te bederven?
Hoe wil men dan bij dat alles een maximum van arbeids- I
tijd bü de wet gaan regelen? -¢ Ik herhaal het, zulk eene ‘ §
wet zou de industrie aan banden leggen, de mededinging M ·
bemoeilüken, het werk doen verminderen en dus den arbeider F ` H
in nog slechter toestand brengen. _ *‘
l
In de Tväd van 1 November jl. ,,Sociale Wetgeving" HI,
wordt een zeer lezenswaardig overzicht gegeven van hetgeen
in de jaren 1884 en 1885 in de Pruissische Kamers, met W
betrekking tot de Arbeiders-quaestie, voorviel. Meende men
in 1884 dat de Kanselier den weg op wilde van het Staats-
socialisme, het bleek een jaar later, dat alles zich bepaalde ‘
tot het voorstellen van maatregelen om den arbeider voor
het geval van ziekten of van ongelukken te verzekeren.
Deze maatregelen werden met groote meerderheid aange-
nomen en zoo kwam het Vcrsichcmmggcsczfz tot stand, waarbü
de werkgevers in Pruissen verplicht werden zooveel aan een
verzekeringsfonds uit te keeren als noodig is om daaruit den
Werkman bij ziekte of ongeval te ondersteunen.
Deze wet vond op het Luiker Congres den bijval der
meerderheid.
Is dergelijke wetgeving goed? ­- Ik wil het niet beslissen;
ik beweer alleen, dat waar zij bestaat haar invloed zich zal
doen gelden op het loon. _
Hoe -meer de werkman op latere ondersteuning of pen-
sioneering zal kunnen staat maken, voor des te geringer
loon zal hij genegen zijn te werken. Niet anders is het
gesteld met alle bezoldigde posten waaraan pensioenen ver-
bonden zijn. En hoe meer den werkgevers dergelijke bij-
al