HomeHet arbeidersvraagstukPagina 45

JPEG (Deze pagina), 802.59 KB

TIFF (Deze pagina), 6.77 MB

PDF (Volledig document), 50.34 MB

43
aan zijne studie te wüden, of den geneesheer belet zich af i
te slooven en dagelijks een maximum van kranken-bezoeken M
te overschrijden. Toch is het duidelijk dat dergelijke wetten
de gezondheid der geleerden en der geneesheeren zouden
bevorderen.
Misschien meent men dat de vergelijking niet opgaat en
Q dat de laatstgenoemden uit vrgen wil hunne gezondheid be-
Vl nadeelen, terwül de werklieden tegen wil en dank gedwongen
‘ worden tot overmatigen arbeid. Goed - maar die vermeende
dwang bestaat bij den werkman dan toch niet meer en niet
. minder dan bn elken vastbezoldigde; een ieder is vrij zich
, voor zoodanigen arbeid, of voor zoodanige betrekking, of bij
1 zulken werkgever aan te bieden als waar niet meer van zijne
Q krachten gevergd wordt dan hem lief is.
Bovendien hebben patroons bij voortdurenden overmatigen
arbeid volstrekt geen belang; zij moeten toch, in verhouding
’ tot den langeren arbeidstüd, ook meer betalen en weten
zeer goed, dat, bij overspanning, een uur arbeids minder
I goede resultaten oplevert dan bij matig werken, en dat het
voordeeliger is de benoodigde arbeidsdiensten te zoeken in
talrijker personeel, dan in overmatigen arbeid van een beperkt
aantal werklieden.
Men ziet dan ook de meeste werkgevers den gewonen
arbeidstijd zoodanig stellen, dat er van de krachten hunner
lieden niet te veel gevergd wordt; - en zou het hier en daar
anders zijn en kon er eene wet worden uitgedacht, die alleen
daartegen waakte, dat er in gewone omsmncligheclen niet boven
een zeker aantal uren zou gewerkt worden, dan zou ik met
zulk eene wet vrede kunnen hebben, ofschoon men mij zou
moeten toegeven, dat zij toch nooit tot loonsverbetering zou
leiden.
Er is echter geen werkgever, die steeds in gewone omstan-
digheden verkeert. Nu eens wordt hem eene spoed-eischende
bestelling opgedragen en loopt hij gevaar, niet alleen deze
bestelling te zien annuleeren, doch ook zijn klant te ver-
liezen, indien er geen extra-maatregelen genomen worden.