HomeHet arbeidersvraagstukPagina 44

JPEG (Deze pagina), 835.28 KB

TIFF (Deze pagina), 6.77 MB

PDF (Volledig document), 50.34 MB

42
werkgevers, dan kan men dezen niet verplichten hunne onder-
neming tegen wil en dank voort te zetten.
Men plaatse dan de werklieden alleen voor deze vraag:
Acht gg beperking van den duur des arbeids wenschelgk,
wanneer uw loon in verhouding vermindert?
Het antwoord op de aldus gestelde vraag kan niet twgfel-
achtig zijn.
,,Met welk recht", zullen zij zeggen, ,,gaat gij ons de vrijheid V
,,benemen zooveel te arbeiden als wg verkiezen, wanneer ‘
,,ons daartoe de gelegenheid wordt aangeboden? Met welk "
,,recht ons beletten op voldoende wgze voor vrouw en kroost .
,,te zorgen? ,
De slimsten onder hen zullen u bovendien antwoorden: 1
,,Och! onzen arbeid beperken kunt ge toch niet; gij zult ons
,,althans niet beletten te huis arbeid te verrichten, indien wij
,,al iets vroeger de fabriek moeten verlaten; en moeilgk zal
,,het u zijn ons te verbieden, na den reglementairen tijd, ’
,,een paar uren voor een handwerkbaas of wien ook te werken.
,,De arbeiders zullen twee meesters opzoeken gelgk de meesters `
,,twee ploegen van arbeiders.
Gesteld nu echter, de wet kon dit alles verbieden, dan
komt de vraag hierop neer, of het geraden kan zgn, bij wet-
telgken dwang, den werkman, ten bate zijner gezondheid of
. lichamelijke en intellectueele ontwikkeling, in zgn inkomsten
te benadeelen.
Mij dunkt deze vraag moet ontkennend beantwoord worden.
Sommige bepalingen, als die, vervat in de wet betreffende
den kinderarbeid, kunnen voorzeker nuttig zijn en van gun-
stigen invloed op het toekomstige leven van den werkman;
doch hoe meer men deze en dergelgke bepalingen zal ver-
scherpen, des te meer zal men de vrijheid des arbeiders ver-
korten, de industrie aan banden leggen, de mededinging be-
moeilijken en, als gevolg daarvan, het werk doen verminderen
en den arbeider in zijn loon dubbel nadeel toebrengen.
Men zal zich wel wachten eene wet uit te vaardigen, die
den geleerde verbiedt zich des nachts na een bepaald uur