HomeHet arbeidersvraagstukPagina 42

JPEG (Deze pagina), 866.40 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 50.34 MB

40
Na dit te hebben vooropgesteld. kan mijne vraag aldus
luiden: Welke verhouding tusschen loon en Winst zal men
trachten door de Wet te veranderen?
Zal men het loon van alle Werklieden zonder onderscheid ,
gaan verhoogen, dus de Winst van alle ondernemers, geene jj
uitgezonderd, gaan besnoeien? - Dan ligt het voor de hand,
dat een aantal dezer laatsten hunne inrichtingen moeten )
sluiten, en het eerste gevolg van zulk een maatregel zou ji_
Wezen, dat honderde arbeiders zonder werk zouden zijn en il
in de plaats van iioog loon, volstrekt geen loon zouden genieten. t
Zal men dan het loon trachten te verhoogen alleen van
die Werklieden die weinig verdienen; ­- dus eene premie
V toekennen aan de onbekwaamheid; en zal men de Winst
besnoeien alleen van die industriëelen, Welke eene bloeiende
zaak bezitten; - dus belasting leggen op de arbeidzaamheid? .
De ongerürndheid van zulk een maatregel springt te zeer
in het oog, dan dat het noodig zou zijn daarbü langer te
verwülen.
Doch gesteld: men bepale een minimum van loon, en ge- `
steld tevens: geen enkel industrieel voele zich desvvegen
genoopt zijne inrichting te sluiten; -­ dan zal men hetzelfde
l, zien gebeuren wat men bü elke bezoldigde betrekking Waar-
neemt. Tegenover een minimum loon zal ook een minimum
i eisch gesteld Worden; en al de Werklieden, wier arbeidsvvaarde
voor den fabrikant geringer is dan het Wettelük loon-minimum,
zullen eenvoudig of niet aangenomen of ontslagen Worden.
Verschillende loon-minima dan naar gelang der capaciteiten
der Werklieden? - Zoo komt men ongeveer tot hetzelfde
resultaat als datgene Wat nu van zelf verkregen Wordt ; doch 4
nooit zal men beletten, dat, zoodra een Werkman , tengevolge
van schaarschte aan Werk, zgn arbeid in Waarde ziet dalen
beneden het wettelijk minimum zijner categorie, hij zijn post _
verliest en tijdelijk zonder Werk is. W
­ Of zal Wellicht de Wet den werkgever verbieden zijn werk- ’
lieden te ontslaan? Of, vvannneer hij nieuwe Werklieden _

i