HomeHet arbeidersvraagstukPagina 39

JPEG (Deze pagina), 810.90 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 50.34 MB

37
weet dan, dat het niet minder in alle klassen en alle ran-
gen voorkomt, dat men hoort zeggen: ,,Ik heb zooveel
` ,,gezwoegd en gewerkt, zooveel zorgen gehad, zooveel gekost
i ,,aan opleiding en studie; komt mij niet meer toe dan ik
,,verdien"? - Maar weet dan ook, dat er slechts een en
dezelfde natuurlijke wet kan bestaan voor u en voor al de j
andere leden der Maatschappij, tevredenen of ontevredenen:
~ · of allen hebben de waarde van hun arbeid af te meten naar
j · de mate van gegeven moeite , inspanning en opvoedings-
, # kosten; of allen hebben die waarde af te meten naar de
jl nuttigheid van hun arbeid.
y En aangezien niemand verplicht is al de vruchten van zijn
f arbeid af te staan en tegen andere te ruilen, heeft ook een
ri ieder het recht om die vruchten zrjns arbeids, waaraan hij
iq veel moeite heeft ten koste gelegd en die hij daarom be-
E schouwt te zijn van groote waarde, voor zich te behouden.
Gevoelt echter de mensch, telkens wanneer hu voor
N zich zelven arbeidt, dat de waarde, welke hij aan zijn
‘ eigen product toekent, niet door hem wordt afgemeten naar E
de voortbrengingsmoeite doch naar de nuttigheid en het
resultaat van zün arbeid; - welk recht heeft hij dan van
de Maatschappij te vorderen, dat zij een anderen maatstaf
aanneme voor de beoordeeling dier waarde‘?
En zult gij mij wellicht antwoorden: ,,Er zijn zooveel rijken
,,die weinig of niet arbeiden, dus voorzeker geen arbeid ver-
,,richten van groote nuttigheid en toch een groot inkomen
,,genieten"; - herinnert u dan wat reeds door mij gezegd is:
die rijken plukken niet de vruchten van hun tegenwoordigen
` arbeid, doch de vruchten van voormalige werkzaamheid;
welke vruchten door hen of hunne ouders of degenen wier ·
j rechtverkrijgenden ze geworden zijn, zijn voortgebracht en
overgespaard.
_ De mogelijkheid om tot besparing te komen is aan niemand
' afgesneden; zij is ook voor u de grootste prikkel tot goed
) en vlijtig werk.
4
l
j .