HomeHet arbeidersvraagstukPagina 37

JPEG (Deze pagina), 832.96 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 50.34 MB

, r V , _ . W- www `··.=«­­·­··‘~». ._
35
,,kleiner; diensvolgens zullen de werkgevers wel genoodzaakt
,,zijn, hoogere loonen toe te kennen, en langs dezen weg
j ,,komen de arbeiders weer tot voldoend, wellicht tot over-
? ,,vloedig loon.
,,Dat zegt Mr. Snrncr met even zooveel woorden, in een
,,ne0t op bl. 167 (,,Velkshuishoudkunde"): ,,,,0m den arbei-
,,,,denden stand voor geheele vernietiging te behoeden, moet
,,,,het evenwicht zich herstellen; de meerdere sterfte veroor-
jl ,,,,zaakt van zelf minder aanbod, waardoor, bij blüvende
,~ ,,,,stijging, deze oorzaak van lage loonen vervalt.""
Zoo moet dan de Harmonie der belangen begrepen en uit-
gelegd worden, wanneer men vasthoudt aan theorien, die
een oneer zijn voor de wetenschap.
1 Maar is het daarentegen waar, dat de werkman aan zich
jg zelven of liever aan de nuttigheid zijns arbeids, ook nog soms
F aan de liefdadigheid zijns meesters, doch in geen geval aan
‘ het eigenbelang van dezen, de betrekkelüke welvaart te dan-
2 ken heeft die hg geniet, dan is het even waar, dat hü niet .
,i` ‘ zijn arbeidskmcht, doch alleen zgn arbeidsproctuct verkoopt. (*) ‘
g Zou hij toch aan een ander de vrije beschikking geven en
kunnen geven over zijne intellectueele en physieke krachten,
dan ja zou het belang der werkgevers medebrengen die
krachten te voeden, te onderhouden, te verplegen in de mate
waarin zij ze wenschen te gebruiken.
?= Doch genoeg hierover; wie gevoelt niet, dat het onmogelijk
E is aan derden de beschikking te geven over zijne krachten.
Het is mij op deze plaats dan ook niet te doen om de
i meening der elf enquête-voorstellers te betwisten, in zoover
I? betreft het recht van den Staat om toezicht te houden op
i (*) Een arheidsproduct zal niet altijd, of liever zal slechts uiterst zelden,
f zich als geheel zelfstandig product voordoen en als dusdanig door een en
S denzelfden werkman worden afgeleverd.
1] "Wanneer een timrnerinansknecht een aantal planken heeft gepleegd, bestaat
zijn arbeidspreduct niet in de gepleegde planken , doch in de meerdere waarde,
welke de eerst ongeploegde mt gepleegde planken ,'_ten gevolge zijner bewerking,
j ontvangen hebben. Die meerdere waarde is zijn arbeidsproduet; over dat
jj product,. niet over de spierkracht, welke daarbij is aangewend, staat hij de
j beschikking aan zijn meester af.